Publikácie

Ľudské práva znevýhodnených skupín v podmienkach Slovenskej republiky – vybrané aspekty

Publikácia predstavuje analýzu vybraných aspektov ochrany ľudských práv so zameraním na rôzne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva boli autormi zaradení seniori, pričom publikácia v tomto smere poskytuje informácie o rôznych nárokoch a príspevkoch, ktoré im v zmysle platnej právnej úpravy prináležia. Druhá kapitola je venovaná v súčasnosti nepríjemnému problému, ktorým je exekučné konanie, a ktorý v súčasnosti postihuje rôzne skupiny obyvateľstva (seniorov, nízko príjmové domácnosti, strednú vrstvu a pod.). Publikácia ďalej pojednáva o ústavnom práve na prácu, zameriava sa tiež na práva, rôzne nároky a dávky pracujúcich občanov, ktorí utrpeli pracovný úraz. V tomto prípade sú rozanalyzované nielen práva a povinnosti zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Štvrtá kapitola sa venuje vybraným aspektom ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, a to v kontexte medzinárodného a európskeho práva a tiež slovenskej legislatívy. Posledná kapitola sa napokon venuje judikatúre, ktorá má vplyv na ochranu práv znevýhodnených skupín obyvateľstva na Slovensku, ale aj v celoeurópskom meradle.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu: Ľudské práva znevýhodnených skupín v podmienkach SR

Rešpektovanie inakosti a ochrana ľudských práv zdravotne postihnutých osôb

Táto publikácia sa zameriava na vybranú problematiku základných ľudských práv a občianskych slobôd u znevýhodnenej skupiny obyvateľstva, konkrétne u osôb so zdravotným postihnutím. Analyzuje súčasný právny stav ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky na ústavnej úrovni, ale tiež s poukazom na členstvo SR v Európskej únii.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu: Rešpektovanie inakosti a ochrana ľudských práv zdravotne postihnutých osôb