JUDr. S. Žáková: Objavujú sa nové choroby z povolania


nove-choroby

Vzhľadom na komplikovanosť zákonnej úpravy a potrebu znalostí z poisťovníctva, je pomoc profesionálov pri vybavovaní kompenzácie za chorobu z povolania mnohokrát nevyhnutná. Najmä preto, že v čase, keď chodíte po lekároch, liečite sa a rehabilitujete, zákonné lehoty na uplatnenie „odškodného“ plynú. Oslovili sme právničku, JUDr. Stanislavu Žákovú z OZ Liga proti bezpráviu, ktorá spolu s tímom právnikov poskytuje bezplatnú právnu pomoc v tejto oblasti.

Aby určitá choroba mohla byť prehlásená za chorobu z povolania, musia byť splnené isté podmienky. Aké sú to?

V prvom rade, aby sme vôbec mohli hovoriť o určitom ochorení ako o chorobe z povolania, je nevyhnutné, aby diagnostikované ochorenie bolo predovšetkým uznané príslušným zdravotníckym zariadením za chorobu z povolania, pričom všetky tieto choroby sú súčasťou zoznamu, ktorý ich vymenúva. Súčasne však musia byť naplnené podmienky ustanovené zákonom o sociálnom poistení, ktorý určuje, že musí ísť o zamestnanca zamestnávateľa, podľa predmetného zákona, pričom musí ísť o chorobu, ktorá vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Zároveň však musia byť splnené ďalšie dve významné kritériá, a to klinické a hygienické. Znamená to, že sa posudzuje tak zdravotný stav, teda či poškodenie zdravia pacienta je v odškodniteľnom stupni, ako aj pracovné podmienky, v ktorých zamestnanec vykonával pracovnú činnosť.

Zisťovanie choroby z povolania podlieha náročnému procesu. Neodrádza náročnosť tohto procesu poškodených?

Zisťovanie choroby z povolania naozaj podlieha náročnému procesu stanovenia diagnózy a skúmaniu pracovných podmienok. Z tohto dôvodu aj malá chyba počas konania či už zo strany poškodeného alebo zo strany rozhodujúceho orgánu v procese priznávania choroby z povolania alebo pri získavaní odškodného, dokáže človeka pripraviť o sociálne dávky, na ktoré by mal nárok v súvislosti s chorobou z povolania. Praxou je, že rozhodujúce orgány sa snažia preniesť bremeno zodpovednosti na poistenca, ktorý často krát ani nevie, aké v súčasnosti platia podmienky pre priznanie tej ktorej dávky, nakoľko zákon o sociálnom poistení patrí k najčastejšie novelizovaným.

Choroby z povolania. Odhalíte nám diagnózy, s ktorými sa stretávate?

Z vlastnej skúsenosti vieme, a vyplýva to aj z uskutočnených štatistických výskumov, že medzi najčastejšie choroby z povolania patria: ochorenie kostí, šliach, kĺbov a nervov z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, ochorenie z vibrácií, ťažká nedoslýchavosť až hluchota z hluku, prípadne choroby, ktoré vznikajú v dôsledku vystavenia prašnému prostrediu či chemikáliám. Je teda zrejmé, že najväčší podiel ľudí, ktorí trpia chorobou z povolania sa z profesijného hľadiska vyskytuje v oblasti priemyselnej výroby, a to najmä v oblasti strojárstva, hutníctva a baníctva. Okrem týchto oblastí sa však objavujú ďalšie, kde by sme choroby z povolania ani nehľadali.

Preradenie zamestnanca na inú vhodnú prácu. Ak taká nie je, čo urobí zamestnávateľ?

V zmysle Zákonníka práce, v prípade, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú vhodnú prácu. Ak nedôjde k preradeniu takéhoto zamestnanca, napríklad z dôvodu, že zamestnávateľ nemá pre neho inú vhodnú prácu, vtedy je prakticky jediným riešením skončenie pracovného pomeru. Podľa Zákonníka práce, je práve nespôsobilosť na prácu v dôsledku choroby z povolania jedným z výpovedných dôvodov, na základe ktorého je zamestnávateľ oprávnený skončiť so zamestnancom pracovný pomer výpoveďou.

Jednostranné a dlhodobé zaťaženie či už v stoji alebo sede. Môže takto vzniknúť  choroba z povolania?

V rámci výkonu pracovnej náplne častokrát dochádza k jednostrannej stereotypnej činnosti, ktorá môže viesť až k poškodeniu zdravia, a to predovšetkým vtedy, ak táto činnosť počas dlhého časového obdobia nadmerne zaťažuje končatiny, pričom poškodený opakuje stále ten istý pohyb. A práve takéto ochorenie kostí, šliach, kĺbov a nervov z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín je takmer najčastejšou chorobou z povolania.

Zamestnanci a zaznamenané škodlivé faktory na pracovisku. Ako sa môžu chrániť, na koho sa majú obrátiť?

Choroby z povolania vznikajú predovšetkým v dôsledku zanedbávania a nerešpektovania pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jednak keď zamestnávatelia nevykonávajú dostatočné ochranné opatrenia a jednak aj sami zamestnanci nie vždy dbajú o vlastné zdravie. Najdôležitejšou je preto prevencia. Chorobám z povolania sa dá predísť najmä kvalitným technickým vybavením pracoviska, dostatočnými školeniami, profesionálnymi pracovnými pokynmi ako aj vhodnými pracovnými postupmi. V prípade akýchkoľvek nedostatkov pri dodržiavaní BOZP sa treba obrátiť najprv na zamestnávateľa a potom na Inšpektorát práce.

Zamestnancovi môže vzniknúť nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Kto je povinný uhradiť ju?

Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú, v zmysle zákona o sociálnom poistení, dávky úrazového poistenia. Nárok na tieto dávky si poškodený uplatňuje podaním žiadosti, a to na pobočke Sociálnej poisťovne, súčasne s priložením lekárskeho posudku o bolestnom alebo o sťažení spoločenského uplatnenia vystaveného podľa príslušného predpisu. Úrazové dávky vypláca Sociálna poisťovňa za zamestnávateľa, ktorý je pre tieto prípady povinne úrazovo poistený.

SZČO a úrazové poistenie. Viete im poradiť?

Úrazové poistenie je konštituované ako povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce. Nakoľko nie je SZČO do osobného rozsahu úrazového poistenia vôbec zahrnutá, má iba jedinú možnosť – poistiť sa u niektorej z komerčných poisťovní. Tie však neponúkajú špeciálny produkt úrazového poistenia pre prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ale iba všeobecné úrazové poistenie.

Zverejnené štatistiky a vaša prax. Nachádzate v nich relevantné údaje? Vyjadríte sa k nim?

Podľa uskutočnených štatistík, počet hlásených chorôb z povolania klesá. Podľa odborníkov,  tento pokles môžu ovplyvňovať viaceré faktory, či už je to pokles zamestnanosti v odvetviach, v ktorých bol výskyt chorôb z povolania kedysi najvyšší, strach zo straty zamestnania, nárast počtu živnostníkov, ale aj samotná nevedomosť o chorobe z povolania. Z našej praxe však vieme, že počet chorôb z povolania narastá, dokonca sa objavujú aj nové, tzv. civilizačné ochorenia, ktoré ešte nie sú uznané za chorobu z povolania. Podľa nášho názoru dnešný vývoj naznačuje, že by mohlo v budúcnosti ísť o choroby z povolania.

Ilustračná fotografia