Oblasti pôsobenia

Choroby z povolania a pracovné úrazy

Choroba z povolania je podľa § 8 ods. 2 Zák. o sociálnom poistení choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1 zákona, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe zamestnancovi pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením týchto úloh. Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohto zoznamu.

Pracovný úraz podľa § 8 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec uvedený v § 4 zákona utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh, alebo pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi.

Zamestnanec, ktorý utrpí pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania, má nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa. Občianske združenie Liga proti bezpráviu poskytuje právne poradenstvo v oblasti odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania. Poskytuje klientom informácie o tom, aké kroky, a v akej postupnosti, je potrebné podniknúť pri získavaní finančného odškodnenia, na ktoré majú osoby, ktoré utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania zákonný nárok.

Choroby z povolania

ZŤP

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa postihnutia zaradené v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008.

Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z. o  peňažných príspevkoch   na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov zaraďuje ochorenia podľa funkčných porúch. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy vyjadruje v percentách do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.

Naše občianske združenie poskytuje poradenstvo pre osoby ZŤP z hľadiska efektívnej ochrany ich ľudských práv a slobôd v kontexte ústavného práva a práva Európskej únie.

Poskytujeme právne poradenstvo pre osoby ZŤP v oblasti práva sociálneho zabezpečenia t.j. v oblasti získania peňažných príspevkov na kompenzáciu, ako napr. (na osobnú asistenciu; na kúpu pomôcky; kúpu motorového vozidla; na prepravu; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia; na opatrovanie a iné). Organizujeme semináre a školenia, ktorých účelom je sprístupniť jednoduchou formou informácie o právach, nárokoch a možnostiach osôb ZŤP v rámci podmienok Slovenskej republiky.

ZŤP pravna pomoc

Pracovné právo

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti pracovného práva Slovenskej republiky. Poskytujeme právne poradenstvo osobám, ktoré majú choroby z povolania alebo utrpeli pracovné úrazy.

Poskytujeme poradenstvo osobám ZŤP v rámci možnosti ich uplatnenia na pracovnom trhu.