O Lige Proti Bezpráviu

Občianske združenie Liga proti Bezpráviu je dobrovoľným občianskym združením občanov, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na ochrane ľudských práv a slobôd fyzických osôb, ako základných práv a slobôd právnických osôb v rozsahu definovanom európskym regionálnym štandardom založeným na právnom rámci medzivládnej organizácie – rady Európy, resp. v súvislosti s vnútroštátnou ochranou na ústavnom a zákonnom rámci Slovenskej republiky. Záujmom združenia je rovnako realizácia činností smerujúcich k sociálnej inklúzii, t.j.: riadenie a podpora procesov začleňovania sa exkludovaných komunít a minorít do spoločnosti, ich aktívne zapájanie sa do sociálneho, ekonomického, politického a kultúrneho života. Združenie svojou činnosťou prispieva k ochrane a stabilizácii právneho statusu jednotlivca a rodiny prostredníctvom realizácie analytickej, štatistickej, komparačnej, publikačnej, edukačnej a informačnej činnosti.

Činnosť Ligy proti bezpráviu

Občianske združenie Liga proti bezpráviu poskytuje bezplatnú právnu pomoc už viac ako 5 rokov. Vďaka svojej telefonickej linke a e-mailovej poradni môžeme vždy poskytnúť aktuálne informácie všetkým, ktorí občianske združenie kontaktujú.

Aktuálne informácie a možnosť kontaktovania poskytujeme taktiež prostredníctvom facebookovej stránky.

V prípade, že máte záujem o osobnú konzultáciu, neváhajte si dohodnúť termín stretnutia.

Realizovaný a aktuálne prebiehajúci projekt

Od novembra 2014 do februára 2015 prebiehal projekt Zdravie pri práci – vzdelávanie v oblasti ľudských práv, ktorý sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti osobitných cieľových skupín poškodených alebo potencionálne poškodených subjektov v oblasti poznania svojich sociálnych práv a povinností, pričom výsledkom má byť rozšírenie právneho vedomia osôb v rozsahu umožňujúcom samostatné uplatňovanie nárokov (za účelom získania satisfakčných alebo podporných dávok sociálneho zabezpečenia alebo poistného) a plnenie uložených povinností (za účelom predchádzania straty nárokov a eliminácie rizík ukladania sankcií).

Projekt sa zameriaval na vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a slobôd 2. generácie, a to prioritne prostredníctvom pedagogického nástroja – kontaktného školenia na tému: Pracovnoprávne nároky a nároky sociálneho a poistného systému SR. Projekt bol rozdelený na medicínsky a právny aspekt v rámci vzdelávania a v oblasti ľudských práv a slobôd.

V roku 2015 opäť realizujeme s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd projekt Inovatívne vzdelávanie a tvorba stratégie ochrany ľudských práv u osôb so zdravotným postihnutím.

Projekt sa zameriava na realizáciu vzdelávania, zvyšovania informovanosti verejnosti v oblasti ľudských práv a slobôd a poskytovanie poradenstva a bezplatnej právnej pomoci inovatívnym spôsobom. Ciele projektu sa uskutočnia prostredníctvom parciálnych aktivít, ktorými sú: vzdelávanie prostredníctvom inovatívneho systému e-learning, uskutočňovanie odborných seminárov, vydávanie odborných publikácií, off-line poradenstvo prostredníctvom webového portálu. Zámerom je spracovanie analýzy súčasného stavu práv a povinností osôb zdravotne postihnutých z pohľadu medicínskeho práva, a následne práva sociálneho zabezpečenia s dôrazom na poukázanie na diskriminačné činitele uplatňované v praxi a následné vytvorenie stratégie ochrany ľudských práv u osôb som zdravotným postihnutím a jej uplatňovanie v praxi.

Občania SR sú často konfrontovaní v praxi s neúplnosťou a nedostatkom relevantných a aktuálnych informácií právneho a sociálneho charakteru v súvislosti s ich ochorením, alebo v prípade vzniku nepriaznivej životnej situácie ovplyvňujúcej ich zdravotný stav a nemajú dostatok poznatkov pre riešenie problémových situácií bežného života, čoho následkom je zhoršovanie ich postavenia v spoločnosti.

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie povedomia verejnosti, najmä zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky o svojich právach a povinnostiach v oblasti medicínskeho práva a práva na sociálne zabezpečenie prostredníctvom inovatívnej metódy vzdelávania. Čiastkovými cieľmi projektu sú: poskytovanie bezplatného právneho poradenstva prostredníctvom off-line platformy zriadenej v rámci projektu, vzdelávanie a školenie v oblasti ľudských práv a slobôd, publikačná a edičná činnosť.

V roku 2016 realizujeme ďalší projekt s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd s názvom Tvorba komplexnej platformy pre poradenstvo v oblasti ochrany ľudských práv zraniteľných skupín.

Projekt je zameraný predovšetkým na realizáciu vzdelávania a súčasne zvyšovania informovanosti zraniteľných skupín o právach a slobodách v kontexte ochrany ľudských práv a slobôd. Ciele projektu budú uskutočnené prostredníctvom veľkého množstva parciálnych aktivít, medzi ktoré možno zahrnúť vzdelávanie prostredníctvom online platformy, t.j. webový portál s e-mail poradňou a aktívnym chat okienkom a stránka na sociálnej sieti Facebook, kde budú prezentované rôzne prípadové štúdie a ich riešenia, návrhy a možnosti pomoci, ale aj dotazníky s jasne formulovanými odpoveďami. Ďalej budú zrealizované odborné interaktívne semináre na vybraných miestach v Slovenskej republike pre vybrané cieľové skupiny. Vydávané budú aj rôzne printové materiály, zamerané na zvýšenie informovanosti zraniteľných skupín, ktoré nemajú dosah na internetové prostredie. Napokon, poradenstvo bude okrem on-line a off-line platformy, prístupového telefónneho čísla, poskytované aj na zriadenom kontaktnom mieste, ktoré bude k dispozícií na osobné konzultácie v stanovených termínoch.

Zámerom projektu je zvýšiť povedomie zraniteľných skupín o právach, slobodách a svojich povinnostiach v kontexte rôznych oblastí práva, najmä v kontexte práva na sociálne zabezpečenie, pracovného práva, či medicínskeho práva.