E-learning / Zdravotné postihnutie

Ochrana zdravotne postihnutých osôb - Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Podľa našej doterajšej praxe a z výsledkov parciálnych aktivít v rámci projektu sme dospeli k záveru, že jednotlivé ustanovenia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sú napísané štýlom a v takom jazyku, ktorému veľa osôb zo zdravotným postihnutím alebo ich rodičia, príbuzný, priatelia nedostatočne rozumejú alebo jednoducho nevedia jednotlivé ustanovenia použiť v reálnom živote. Cieľom tejto časti je objasniť vznik Dohovoru, jeho význam, účel pre spoločnosť a priblížiť všetkým čitateľom jeho znenie, nakoľko Dohovor je možné uplatňovať pri styku so štátnymi orgánmi a úradmi, a teda je možné sa domáhať jeho uplatňovania v praxi.


Témy

Aký je význam a účel Dohovoru?

Tento Dohovor je významný v chápaní práv osôb so zdravotným postihnutím a je významným úspechom pre 650 miliónov ľudí so ...

Čo Dohovor zaručuje?

V zmysle Dohovoru má osoba so zdravotným postihnutím právo, aby bola: Rešpektovaná jej prirodzená dôstojnosť, osobná nezávislosť, vrátane slobody voľby, a ...