E-learning / Zdravotné postihnutie / Ochrana zdravotne postihnutých osôb - Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Porušenie práv vyplývajúcich z Dohovoru – ako podať sťažnosť/oznámenie


Ak sa domnievate, že bolo porušené právo alebo práva osôb zo zdravotným postihnutím, ktoré sú uvedené v Dohovore o ochrane osôb so zdravotným postihnutím, máte právo podať oznámenie/sťažnosť na príslušný orgán, ktorým je Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím (CRPD).

Komu sa sťažnosť podáva a akým spôsobom?

Sťažnosť sa podáva relevantnému výboru, v tomto prípade sa jedná o Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) v písomnej forme

Kto môže podať sťažnosť?

Sťažnosť môže podať osoba alebo skupinami osôb, ktoré sa nachádzajú pod jurisdikciou Slovenskej republiky a nazdávajú sa, že ich práva alebo práva inej osoby zaručené Dohovorom o ochrane osôb so zdravotným postihnutím boli porušené a sú obeťami porušovania Dohovoru.

Právne zastúpenie nie je podmienkou pre podanie sťažnosti, spravidla je však rozhodujúce pre jeho kvalitu. Sťažnosť je možné teda podať aj v zastúpení, avšak v tomto prípade je zástupca povinný mať písomný súhlas poškodenej osoby alebo osôb, ktorých právo bolo porušené.

Podmienky podania sťažnosti, kedy je sťažnosť prípustná?

  1. Oznámenie/sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť podaná v jednom z oficiálnych jazykov OSN (anglický, francúzsky, španielsky, čínsky alebo ruský). Oznámenie/sťažnosť nesmie byť anonymné, a musí byť zreteľne a jasne označená osoba alebo osoby, ktoré sťažnosť podávajú, t.j. oznámenie musí obsahovať základné osobné údaje podávateľa alebo poškodeného a označenie zmluvného štátu, proti ktorému podanie smeruje. (Slovenská republika v prípade slovenských občanov). Ak je podanie urobené v mene inej osoby, treba priložiť súhlas tejto osoby s podaním sťažnosti.
  2. V oznámení je  nevyhnutné uviesť dôvod podania, resp. v chronologickom poradí všetky dôležité skutočnosti a okolnosti prípadu, t.j. presne definovať aké právo a akým spôsobom bolo porušené.
  3. V oznámení je  ďalej nevyhnutné uviesť, aké všetky opravné prostriedky v rámci Slovenskej republiky ste sa snažili uplatniť (napr. podanie sťažnosti ombudsmanovi, podanie žaloby na všeobecné súdy, Ústavný súd a pod.), pretože predtým ako sa oznámenie/sťažnosť podá musia byť použité všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky v rámci Slovenskej republiky, t.j. musíte sa snažiť o nápravu v zmysle vnútroštátneho práva Slovenskej republiky. To neplatí v prípade, ak sa uplatňovanie opravných prostriedkov bezdôvodne predlžuje alebo keď je nepravdepodobné, že môže priniesť účinnú nápravu.
  4. Na záver podávateľ vyjadrí svoj názor, prečo považuje argumentáciu a fakty, ktoré uviedol, za porušenie konkrétnych článkov Dohovoru o ochrane osôb so zdravotným postihnutím

Kedy je sťažnosť/oznámenie neprípustné?

  1. Ak sa bolo podané v inom ako oficiálnom jazyku OSN.
  2. Ak bolo podané anonymné oznámenie.
  3. Ak oznámenie predstavuje zneužitie práva predkladať takéto oznámenia alebo je nezlučiteľné s ustanoveniami Dohovoru.
  4. Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím už preskúmal tú istú záležitosť alebo sa táto istá záležitosť preskúmala alebo sa skúma v rámci iného postupu medzinárodného prešetrovania alebo riešenia sporov, t.j. napr. na inom výbore OSN.
  5. Neboli vyčerpané všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky.
  6. Sťažnosť/oznámenie sú zjavne nepodložené alebo nedostatočne opodstatnené, t.j. ak použité argumenty nemajú dostatočnú silu alebo neexistuje dostatok dôkazov.

Podstata konania

Po podaní sťažnosti v podstate preskúmava Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím všetky okolnosti prípadu, a informuje štát o všetkých prijatých oznámeniach/sťažnostiach, príp. požaduje od neho vysvetlenia alebo doplnenia na objasnenie či k porušeniu práv v tej ktorej krajine došlo alebo nie. Za určitých okolností môže výbor na územie takéhoto štátu vyslať aj vyšetrovateľov, pozorovateľov, ktorí skúmajú porušovanie práv na pôde krajiny. V prípade,  ak by výbor napokon dospel k záveru, že došlo k porušovania práv navrhne konkrétne kroky, opatrenia, ktoré má daná krajina podniknúť za účelom nápravy a zabráneniu ďalšieho porušovania práv vyplývajúcich z Dohovoru. V tomto prípade je napokon krajina povinná do 6 mesiacov od prijatia týchto odporúčaní, záverov poskytnúť svoje stanovisko a prípadne i uviesť presné opatrenia, ktoré vykonala, a ktoré vedú k náprave. Rozhodnutie Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím nemá povahu súdnych rozhodnutí ako napr. rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ale jeho názor má povahu odporúčaní, ktoré demokratické štáty, medzi ktoré patrí i Slovenská republika, prijímajú a akceptujú.