Pracovné úrazy v číslach


shutterstock_375044086_zmensene

 

V Slovenskej republike bolo v roku 2015 celkovo registrovaných 9 036 pracovných úrazov. Z uvedeného počtu bolo v organizáciách, ktoré patria do pôsobnosti inšpekcie práce zaevidovaných 162 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví a 57 závažných pracovných úrazov s následkom smrti. Zvyšných 8 817 predstavovalo ostatné registrované pracovné úrazy, pri ktorých išlo o pracovnú neschopnosť zamestnancov trvajúcu viac ako 3 dni.

Z hľadiska pohlavia,  závažné pracovné úrazy  –  s ťažkou ujmou na zdraví a smrteľné pracovné úrazy postihovali viac mužov ako ženy.

Z pohľadu profesie sa najviac závažných pracovných úrazov zaznamenalo u vodičov a obsluhy pojazdných strojových zariadení, u kovorobotníkov, robotníkov v stavebníctve a strojárstve a u pomocných pracovníkov v priemysle.

Pokiaľ ide o vek zamestnancov, najviac závažných pracovných úrazov postihlo v roku 2015 zamestnancov vo vekovej kategórii 50 – 60 rokov, naopak, najmenej zastúpené boli vekové kategórie 60 a viac rokov, pričom v kategórii mladistvých nebol zaznamenaný žiadny závažný pracovný úraz.

Z teritoriálneho hľadiska sa najviac pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví a smrteľných pracovných úrazov vyskytlo v Prešovskom kraji, nasleduje Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Trnavský a Banskobystrický kraj a najmenší výskyt pracovných úrazov bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji.

V prípade registrovaných pracovných úrazov možno povedať, že v roku 2015 najviac postihovali zamestnancov patriacich do vekovej kategórie 18 – 30 rokov, naopak najmenej boli zastúpené vekové kategórie najstarších a najmladších.  Pokiaľ ide o teritoriálne rozdelenie Slovenska, najviac registrovaných pracovných úrazov bolo zaznamenaných v Trenčianskom kraji, naopak najmenej v Košickom kraji. Aj v prípade registrovaných pracovných úrazov možno konštatovať, že najviac postihovali kovorobotníkov, robotníkov  v hutníctve/strojárstve, obsluhu priemyselných zariadení a vodičov.

V prípade, že ste utrpeli pracovný úraz a potrebujete pomoc, obráťte sa na nás. Urobte tak telefonicky (0944 916 238), mailom (ligaprotibezpraviu@gmail.com) alebo nás navštívte osobne (každý utorok a štvrtok na Grösslingovej ul. 4).


Zdroj: Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií       v organizáciách v pôsobnosti inšpekcie práce za rok 2015