Pracovný úraz a choroba z povolania


Pracovný úraz a choroba z povolania

Pracovný úraz

Za škodu vzniknutú zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh (§ 220 a 221 Zákonníka práce), pri ktorých bolo poškodené jeho zdravie alebo došlo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého bol poškodený zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere (§ 195 Zákonníka práce).

Oznamovaciu a ďalšie povinnosti zamestnávateľa po vzniku pracovného úrazu upravuje § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. Príčiny vzniku pracovného úrazu vyšetruje zamestnávateľ. Na záver vyšetrovania príčin vzniku pracovného úrazu zamestnávateľ vyplní záznam o registrovanom pracovnom úraze.

Vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze je uvedený vo vyhláške MPSVR SR č. 500/2006 Z. z.., záznam o registrovanom pracovnom úraze môžete vyplniť aj v elektronickej podobe.

Príčiny vzniku pracovného úrazu s následkom smrti alebo s ťažkou ujmou na zdraví vyšetruje aj inšpektorát práce príslušný pre kraj, v ktorom sa úraz stal. Pracovné úrazy, ktoré sa stali u zamestnávateľa v pôsobnosti Hlavného banského úradu alebo osobitných dozorných orgánov v ozbrojených zboroch, vyšetrujú tieto štátne orgány.

Choroba z povolania

Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého v pracovnom pomere tento zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý (§ 195 Zákonníka práce).

Chorobami z povolania sú choroby, ktoré zamestnanci získali pri výkone práce za podmienok, ktoré ustanovuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v prílohe č. 1.

Podmienky vzniku choroby z povolania prešetruje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Spôsob hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania upravuje vyhláška MZ SR č. 504/2006 Z. z.

Štatistika pracovných úrazov a chorôb z povolania

Celoslovenská štatistika pracovných úrazov a chorôb z povolania sa nachádza na webovom sídle Štatistického úradu SR, nakoľko ju ročne zostavuje Štatistický úrad SR. Štatistika obsahuje údaje podľa rôznych kritérií, napr. podľa krajov, odvetví, pohlavia a pod.

Analýza pracovnej úrazovosti u zamestnávateľov v pôsobnosti inšpekcie práce sa nachádza aj na webovom sídle Národného inšpektorátu práce.

 

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky