Menej známe dávky úrazového poistenia


shutterstock_435746674

Vedeli ste, že zákon o sociálnom poistení zaraďuje medzi dávky úrazového poistenia okrem úrazového príplatku, úrazovej renty alebo náhrady za bolesť, aj také dávky, ako sú rehabilitačné, pozostalostná úrazová renta či ďalšie? Ak nie, práve o týchto dávkach Vám ponúkame užitočné informácie.

PRACOVNÁ REHABILITÁCIA

 • Poškodenému, ktorý má v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pokles pracovnej schopnosti, môže byť pracovná rehabilitácia poskytnutá, ak podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu.
 • Pracovná rehabilitácia sa neposkytuje, ak je poškodený poberateľom starobného dôchodku.
 • Pracovná rehabilitácia je výcvik potrebný na získanie pracovnej schopnosti na výkon doterajšej činnosti poškodeného.
 • Z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania, sa pracovná rehabilitácia môže poskytovať v rozsahu najviac 6 mesiacov. V odôvodnených prípadoch sa môže pracovná rehabilitácia poskytnúť aj po uplynutí tohto obdobia, najviac v rozsahu ďalších 6 mesiacov.

REHABILITAČNÉ

 • Nárok na rehabilitačné má poškodený, ktorému sa poskytuje pracovná rehabilitácia. Účelom tejto dávky je tak finančne zabezpečiť poškodeného počas absolvovania pracovnej rehabilitácie.
 • Rehabilitačné sa poskytuje za dni trvania pracovnej rehabilitácie okrem dní,
 1. v ktorých sa poškodený rehabilitácie nezúčastnil bez vážneho dôvodu uznaného Sociálnou poisťovňou alebo v ktorých maril priebeh pracovnej rehabilitácie,
 2. za ktoré mal poškodený nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo nárok na nemocenské a úrazový príplatok, alebo
 3. počas ktorých bola pracovná rehabilitácia prerušená.
 • Suma rehabilitačného je 80% denného vymeriavacieho základu poškodeného.
 • V prípade, že sa poškodenému súčasne vypláca rehabilitačné a predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, suma rehabilitačného sa určí ako rozdiel sumy rehabilitačného a sumy predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku pripadajúcej na jeden deň.

REKVALIFIKÁCIA

 • Poškodenému, ktorý má v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pokles pracovnej činnosti, môže byť rekvalifikácia poskytnutá, ak podľa posudku posudkového lekára možno predpokladať opätovné zaradenie poškodeného do pracovného procesu.
 • Rekvalifikácia znamená zmenu doterajšej kvalifikácie poškodeného, ktorú treba zabezpečiť získaním nových znalostí a zručností, teoretickou alebo praktickou prípravou.
 • Rekvalifikáciu zabezpečuje Sociálna poisťovňa vo vzdelávacom zariadení na výkon rekvalifikácie.
 • Poškodenému nebude rekvalifikácia poskytnutá, ak je poberateľom starobného dôchodku.

REKVALIFIKAČNÉ

 • Nárok na rekvalifikačné má poškodený, ktorému sa poskytuje rekvalifikácia.
 • Na poskytnutie rekvalifikačného a na určenie jeho sumy platia rovnaké pravidlá ako pri poskytovaní rehabilitačného.

POZOSTALOSTNÁ ÚRAZOVÁ RENTA

 • Fyzická osoba, voči ktorej mal poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť, ktorá mu bola určená súdom a poškodený v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu.
 • Pozostalostná úrazová renta sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť.
 • Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu však nevznikne fyzickej osobe ktorej z dôvodu smrti poškodeného vznikol nárok na jednorazové odškodnenie.
 • Za deň zániku nároku na pozostalostnú úrazovú rentu sa považuje deň, v ktorom by poškodený dovŕšil dôchodkový vek.

JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNENIE

 • Manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú nárok na jednorazové odškodnenie.
 • Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu, najviac 56 485,40 eura.
 • Suma jednorazového odškodnenia na každé nezaopatrené dieťa je polovica sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky poškodeného.

NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S LIEČENÍM

 • Poškodený má nárok na náhradu nákladov spojených s liečením, ktoré účelne vynaložil na svoje liečenie v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
 • Podmienkou však je, že liečenie sa uskutočňuje na základe odporúčania odborného lekára  a náklady spojené s liečením sa neuhrádzajú z povinného zdravotného poistenia na základe vyjadrenia revízneho lekára.
 • Suma náhrady nákladov spojených s liečením je najviac 23 242,70 eura.

NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÝCH S POHREBOM

 • Ak poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom, nárok na ich náhradu.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky (0944 916 238), mailom (ligaprotibezpraviu@gmail.com), cez online chat alebo osobne každý utorok a štvrtok v čase od 8:30 do 16:30 na Grösslingovej 4 v Bratislave.


Zdroj: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení