Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri pracovnom úraze


unnamed

Pri vzniku pracovného úrazu vznikajú zamestnancovi a zamestnávateľovi určité povinnosti. Tieto upravuje zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V zmysle uvedeného zákona je zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik:

  • pracovného úrazu alebo služobného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav;
  • iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa;
  • nebezpečnej udalosti;
  • závažnej priemysle.

Povinnosť oznámiť uvedené skutočnosti má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedených skutočností.  Zamestnávateľ má zároveň povinnosť určiť vnútorným predpisom, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik vyššie uvedených udalostí a po ich oznámení vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia.

V prípade, že pracovným úrazom bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo jeho smrť, zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, a to tak, že:

  • zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, za prítomnosti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz (ak je to možné s ohľadom na jeho zdravotný stav), a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Pre prípad, že pracovným úrazom bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví (závažný pracovný úraz), zamestnávateľovi vzniká povinnosť prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika;
  • spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu;
  • prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.

V zmysle predmetného zákona má ďalej zamestnávateľ povinnosť po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik:

  • registrovaného pracovného úrazu zástupcom zamestnancov, príslušnému útvaru Policajného zboru (ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin) a v prípade, že ide o závažný pracovný úraz, aj príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru;
  • závažnej priemyselnej havárie príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je tento zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi poškodeného zamestnanca.

Ďalej je zamestnávateľ povinný záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto úraze dozvedel, zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru a doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec v dôsledku úrazu zomrel. Zamestnávateľovi vzniká zo zákona aj povinnosť zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.

Utrpeli ste pracovný úraz? Potrebujete pomoc? Obráťte sa na nás! Zavolajte na tel. č. 0944 916 238, napíšte na ligaprotibezpraviu@gmail.com alebo príďte osobne každý utorok a štvrtok do našej poradne na Grösslingovej ul. 4 v Bratislave.


Zdroj: Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.