Posudzovanie invalidity


shutterstock_296774054_m

 

Viete aké sú podmienky nároku na invalidný dôchodok či kde môžete požiadať o priznanie dôchodku? V jednoduchých bodoch Vám v zmysle zákona o sociálnom poistení ozrejmíme všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú invalidného dôchodku a poukážeme tiež na rozdiel medzi osobou invalidnou a ťažko zdravotne postihnutou.

Poistenec má v zmysle platnej právnej úpravy nárok na invalidný dôchodok za splnenia troch podmienok:

 1. Stal sa invalidný .
 • Poistenec sa považuje za invalidného, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nastal u neho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
 • Za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav sa považuje zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý ma podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.
 • Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.
 • Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení, pričom sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.
 • Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.
 • Pre prípad, že by v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení nebolo uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť podľa takého zdravotného postihnutia, ktoré je uvedené v prílohe zákona a je s jeho funkčným dopadom najviac porovnateľné.
 1. Získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, čo je v prípade poistenca vo veku:
 • do 20 rokov – menej ako jeden rok,
 • nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok,
 • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,
 • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov,
 • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,
 • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov,
 • nad 45 rokov – najmenej pätnásť rokov.
 1. Ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Fyzickej osobe vznikne nárok na invalidný dôchodok aj v prípade, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok jej však vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18. roku veku. Ďalej vzniká nárok na tento dôchodok aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má na území SR trvalý pobytu.

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku je potrebné adresovať Sociálnej poisťovni príslušnej podľa trvalého pobytu žiadateľa.

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že verejnosť považuje invaliditu a ťažké zdravotné postihnutie za totožné pojmy. Tieto pojmy je však potrebné odlišovať. Za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. Funkčnou poruchou sa rozumie nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorá s ohľadom na predpokladaný vývoj zdravotného postihnutia bude trvať viac ako jeden rok. Navyše, o ťažkom zdravotnom postihnutí rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade, že Vás zaujal náš článok a potrebujete pomôcť v danej oblasti, obráťte sa nás. Zavolajte na tel.č. 0944 916 238, napíšte ma mail ligaprotibezpraviu@gmail.com alebo príďte osobne každý utorok a štvrtok do našej poradne na Grösslingovej ul. 4 v Bratislave.


Zdroj: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení