E-learning / Zdravotné postihnutie / Ochrana zdravotne postihnutých osôb - Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Ako vznikol Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím?


  • 1. 12. 2006 Valné zhromaždenie OSN prijalo Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol (ďalej len „Dohovor“)
  • Dohovor vstúpil v platnosť v medzinárodnom chápaní 3. 5. 2008, t.j. 30 dní odkedy ho ratifikoval dvadsiaty štát
  • Proces prijatia Slovenskou republikou začal podpisom dokumentu prezidentom Slovenskej republiky p. I. Gašparovičom v sídle OSN v New Yorku 26.9.2007 a od tohto dátumu prebiehal ratifikačný proces v Slovenskej republike
  • Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 28. apríla 2010. Ratifikačná listina bola 26. mája 2010 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, čím bol Ratifikačný proces bol ukončený
  • Dňa 10. júla 2010 boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z.z. a 318/2010 Z.z. (čiastky 122 a 123 Zbierky zákonov)
  • Pod č. 317/2010 Z.z. je uverejnený Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a pod č. 318/2010 je uverejnený Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
  • Národná rada Slovenskej republiky s Dohovorom vyslovila súhlas uznesením č. 2048 z 9. marca 2010 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
  • Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 25. júna 2010 v súlade s článkom 45 ods. 2
  • Dohovor má prednosť pre zákonmi Slovenskej republiky