E-learning / Zdravotné postihnutie / Ochrana zdravotne postihnutých osôb – slovenská legislatíva

Osoby so zdravotným postihnutím a zamestnanie


Všeobecne – Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím

Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. ) už v základných zásadách zakotvuje a dbá na ochranu osôb so zdravotným postihnutím, pričom v čl. 1 ustanovuje, že: „Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Tieto práva práva patria občanom  bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná.“

Poznámka: Vždy je potrebné dbať na skutočnosť, či je práca a teda samotné zamestnanie pre osobu so zdravotným postihnutím naozaj vhodné, a či by práve výkonom takého povolania nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu. Samozrejme máme rôzne druhy zdravotného postihnutia a vždy je nutné objektívne zhodnotiť, či vzhľadom na druh a rozsah postihnutia u fyzickej osoby je možné vykonávať tú ktorú prácu.

Občanom so zdravotným postihnutím, ktorí sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny môže pri hľadaní vhodného zamestnania pomôcť príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to spôsob, že im zabezpečí a poskytne:

 • informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a  adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
 • informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí,
 • služby informačných a poradenských stredísk,  kde majú aj občania so zdravotným postihnutím možnosť bezplatne využívať počítačové vybavenie, tlačiareň a multifunkčné zriadenie za účelom samoobslužného vyhľadávania voľných pracovných miest,  aktuálnych informácií o trhu práce doma aj v zahraničí, ako aj informácií o životných a  pracovných podmienkach v krajinách Európskej únie,
 • informácie o termínoch výberových konaní a búrz práce, ktoré organizuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • informácie o agentúrach podporovaného zamestnávania, ktoré  poskytujú odborné poradenské služby aj občanom so zdravotným postihnutím,
 • odborné poradenské služby,
 • vzdelávanie a prípravu pre trh práce,
 • príspevky na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím (napr.: na samostatnú zárobkovú činnosť a na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s jej prevádzkovaním,  na zriadenie a  úhradu prevádzkových  nákladov  chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľom, na činnosť pracovného asistenta a iné).  

Chránená dielňa a chránené pracovisko

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Tieto inštitúty upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý nájdete v dokumentoch na stiahnutie v našom e-learningu.

Čo je možné považovať za chránenú dielňu a chránené pracovisko?

 • za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.
 • za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba (podnikatelia) zriadia pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni.
 • za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť, teda je SZČO alebo ide o  pracovisko zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.
 • výrobné družstvo invalidov je taktiež možné považovať za chránenú dielňu a chránené pracovisko

Ako získať status chránenej dielne alebo pracoviska?

 • právnická alebo fyzická osoba môže písomne požiadať o zriadenie úrad, v ktorého územnom obvode zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Súčasťou žiadosti je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok a doklad o vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov.
 • úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú, pričom toto rozhodnutie môže byť zrušené ak zriaďovatelia neplnia podmienky pre zriadenie a riadne fungovanie takéhoto zariadenia.

Aké sú podmienky pre získanie povolenia?

Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná:

 • zamestnávať v chránenej dielni najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím počas obdobia, na ktoré má priznané postavenie chránenej dielne,
 • viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
 • oznámiť úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny,
 • oznámiť úradu zmenu sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením plánovanej zmeny

Môžem si požiadať aj o príspevok na zriadenie takejto dielne alebo pracoviska?

 • áno, úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac,
 • žiadosť musí mať písomnú formu.
 • súčasťou žiadosti musí byť podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
 • ak úrad žiadosť o príspevok schváli úrad vyhotoví s právnickou alebo fyzickou osobou Dohodu, ktorá by mala obsahovať:
 • osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
 • charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
 • profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov so zdravotným postihnutím prijatých na zriadené pracovné miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
 • dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na tomto mieste,
 • maximálnu výšku celkovej ceny práce prijatého občana so zdravotným postihnutím,
 • podmienky a spôsob poskytnutia príspevku, spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok, podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku, záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a iné …

Ako je možné príspevok použiť?

 • príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím, pričom za náklady sa považujú nevyhnutné výdavky  na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti a súvisia so zriadením pracovného miesta. Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Aké sú povinnosti zamestnávateľa ak už príspevok získal?

 • predkladať všetky doklady preukazujúce vynaložené náklady na zriadenie dielne najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku,
 • zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky, inak je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím.

Príspevky pre osoby so zdravotným postihnutím v zamestnaní

                Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

Úrad môže poskytnúť príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu zamestnancov, a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak o príspevok písomne požiada.

Kto má nárok na tento príspevok?

 • nárok má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu zamestnancov
 • príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ak je jeho pracovný pomer dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
 • príspevok sa poskytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca podľa, (najviac vo výške vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje).
 • príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie na zamestnávanie toho istého zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, zamestnávateľovi poskytnutý iný príspevok.

Ako získať tento príspevok?

 • je potrebné podať písomnú žiadosť na príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou
 • súčasťou žiadosti sú údaje o celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov a o priemernom evidenčnom počte zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím v rámci štvrťročného zhodnotenia.

Ako sa tento príspevok vypláca?

 • vypláca sa štvrťročne na základe dokladov preukazujúcich úhradu všetkých povinných úhrad zo strany zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne, a  ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť úradu najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného štvrťroka.

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť

Úrad môže poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, a to na čiastočnú úhradu jeho nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti, ak ide o občana so zdravotným postihnutím, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.

Ako získať tento príspevok?

 • je potrebné si podať písomnú žiadosť na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vytvorí chránené pracovisko, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť,
 • súčasťou žiadosti je vypracovaný podnikateľský plán, vrátane predpokladaných nákladov na zriadenie chráneného pracoviska, ktoré sú podkladom na posúdenie komisiou úradu.

Aké sú podmienky pre jeho získanie a jeho udržanie?

 • žiadateľ musí byť osoba so zdravotným postihnutím a musí byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,
 • osobe, ktorej bol poskytnutý príspevok, je povinná samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky,
 • príspevok nemôže takáto osoba použiť na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených samostatne zárobkovo činnou osobou, a na úhradu nájomného.

Kedy je potrebné príspevok vrátiť alebo kedy je možné opätovne o príspevok žiadať?

 • ak občan nesplnil podmienku nepretržitej prevádzky samostatnej zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku najmenej 2 roky,
 • úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

Úrad môže poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pracovného asistenta, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta.

Ako získať tento príspevok?

 • je potrebné si podať písomnú žiadosť na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Príslušný je ten úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • súčasťou žiadosti je aj údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta.

Kto je pracovný asistent?

 • zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,
 • fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • fyzická osoba, ktorá má najmenej 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony.

Otázky a odpovede – Zákonník práce a ochrana osôb so zdravotným postihnutím

Kto je osoba zdravotne postihnutá v zmysle Zákonníka práce (ZP)?

 • na účely ZP sa zamestnancom so zdravotným postihnutím rozumie zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku. (§40 ods. 8)

Poznámka: To znamená, že musíte mať rozhodnutie zo strany Sociálnej poisťovne, v ktorom ste uznaný za invalidnú osobu. V rámci Sociálnej poisťovne môžete byť uznaný za osobu invalidnú, ale nemusí Vám byť priznaný dôchodok, ak nespĺňate kritéria pre priznanie invalidného dôchodku.

Aké povinnosti má zamestnávateľ voči osobe so zdravotným postihnutím?

Zamestnávateľ je povinný:

 • zamestnancom so zdravotným postihnutím zabezpečiť také pracovné podmienky, ktoré im umožnia uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. (čl. 8)
 • dodržiavať zákony, a konať v rámci výkonu povolania tak, aby nedochádzalo ku diskriminácii zamestnancov so zdravotným postihnutím (§13 ods. 2)

Poznámka: Zamestnávateľ je povinný sa vyvarovať konaniu, správaniu, ktoré by bolo diskriminačné voči osobám so zdravotným postihnutím, t.j. zamestnávateľ napr. nesmie uprednostniť na výkon určitej činnosti v rámci zamestnania osobu bez zdravotného postihnutia pred osobou zdravotne postihnutou., napr. na pravidelné služobné cesty posiela osobu bez zdravotného postihnutia v nesprávnom domnení, že osoba ZŤP by pracovné cesty nezvládla.

 • poskytovať zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, najviac však na 1 deň,  v prípade znemožnenia cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov, ak používa takýto zamestnanec so zdravotným postihnutím individuálny dopravný prostriedok, t.j. auto (§141 ods.2 písm. f)

Poznámka: Nepriaznivé počasie (silný dážď, snehová kalamita a pod.) sú objektívnymi dôvodmi pre zamestnávateľa osobe so zdravotným postihnutím udeliť priestor pre platený deň voľna, samozrejme daný inštitút sa nesmie zneužívať. 

 • zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. (§158)
 • utvárať podmienky, aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu bola práca čo najviac uľahčená.
 • pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.
 • vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania
 • viesť ich evidenciu, teda viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
 • zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ako je to s rekvalifikáciou osôb ZŤP?

 • Zamestnávateľ umožní zamestnancovi so zdravotným postihnutím teoretickú prípravu alebo praktickú prípravu (rekvalifikáciu) s cieľom zachovať, zvýšiť, rozšíriť alebo zmeniť doterajšiu kvalifikáciu alebo ju prispôsobiť technickému rozvoju na udržanie zamestnanca v pracovnom pomere, pričom rekvalifikácia sa uskutočňuje na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Rekvalifikácia zamestnanca so zdravotným postihnutím sa uskutočňuje v pracovnom čase a je prekážkou v práci na strane zamestnanca. Za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Mimo pracovného času sa rekvalifikácia uskutočňuje, len ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob jej zabezpečenia. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky starostlivosti o týchto zamestnancov. (§ 159)

Je osoba ZŤP chránená pred výpoveďou zo zamestnávania?

 • áno je, pretože zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná (§ 66),
 • zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď aj bez  predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo sa premiestňuje a zamestnanec ZŤP nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Môže zamestnávateľ so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je ZŤP, skončiť  pracovný pomer okamžite? 

 • nie, pretože zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi skončiť pracovný pomer výpoveďou. (§ 68)

Môže mať zamestnanec so zdravotným postihnutím nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas?

 • áno, pretože zamestnancovi so zdravotným postihnutím možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne, a to po dohode so zamestnávateľom. (§ 87)