E-learning / Zdravotné postihnutie / Ochrana zdravotne postihnutých osôb – slovenská legislatíva

Občan s ťažkým zdravotným postihnutím – definícia a sociálny status


Kto sa považuje za osobu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutú)?

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa postihnutia, ktoré je zaradené v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008 (zoznam nájdete v dokumentoch na stiahnutie). Funkčná porucha znamená nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy sa vyjadruje v percentách do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.

Poznámka: To znamená, že aby osoba so zdravotným postihnutím bola uznaná v zmysle slovenského práva ako osoba zdravotne ťažko postihnutá musí mať mieru funkčnej poruchy aspoň 50%, iná legálna definícia sa v slovenskom práve nenachádza, a len prostredníctvom určitých % sa definuje, či ste alebo nie osoba zdravotne postihnutá. Zdravotné postihnutie a prípadná invalidita spolu nesúvisia a nejde o jednotné pojmy v našom právnom poriadku.

Kto určuje mieru funkčnej poruchy? Ako získať status osoby ZŤP? 

Ak chcete byť uznaný za osobu zdravotne ťažko postihnutú (ZŤP) je potrebné, aby ste navštívili svojho ošetrujúceho lekára (obvodného lekára), prípadne i svojich špecialistov, odborníkov pod dohľadom ktorých liečite svoje ochorenie alebo postihnutie. Od špecialistov (napr. diabetológ, kardiológ, imunológ, ortopéd, nefrológ, neurológ …)  musíte získať podrobné lekárske správy alebo nálezy o vašom zdravotnom stave. Napokon s tými podkladmi (lekárskou správou alebo nálezom od špecialistu) sa dostavíte ku svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Váš ošetrujúci lekár vyhotoví lekársky nález, v ktorom zhodnotí Váš aktuálny zdravotný stav, všetky vaše zdravotné komplikácie a prihliadne prípadne i na lekárske správy a nálezy od špecialistov, odborníkov.

Ďalej je dôležité takto vyhotovenú lekársku správu predložiť lekárovi úradu, ktorý určuje mieru funkčnej poruchy. Úradom sa myslí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Posudkový lekár úradu si vás môže predvolať na posúdenie vášho zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu od vášho ošetrujúceho lekára alebo ak je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie vášho stavu bez toho, aby ste ako osoba zdravotne postihnutá musela navštíviť takého lekára.

Samozrejme, ako osoba so zdravotným postihnutím môžete písomne požiadať posudkového lekára, aby Vás pozval na posúdenie Vášho zdravotného stavu, a vtedy je posudkový lekár povinný Vás pozvať.

Poznámka: Pri posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár vychádza vždy len z aktuálneho lekárskeho nálezu vášho ošetrujúceho lekára. Ak v priebehu konania na úrade predložíte aj dodatočne ďalšiu zdravotnú dokumentáciu (napr. ste boli u diabetológa a máte novší lekársky nález), ktorá nebola obsahom a lebo súčasťou pôvodného lekárskeho nálezu od ošetrujúceho lekára, posudkový lekár úradu túto zdravotnú dokumentáciu musí taktiež posúdiť a zohľadniť v záverečnom lekárskom posudku.  Lekársky nález od vášho ošetrujúceho lekára nemôže byť pri jeho predkladaní na úrade starší ako šesť mesiacov.

Ak ste odovzdali lekársky nález úradu, lekár úradu napokon posudzuje a vyhodnotí mieru vášho postihnutia a výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je finálny lekársky posudok, v ktorom je vyjadrená miera vašej funkčnej poruchy, a teda i vyjadrenie, či ste fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, druh odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a termín opätovného posúdenia vášho zdravotného stavu.

Poznámka: Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie parkovacieho preukazu lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo či fyzická osoba má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Ako si vybaviť preukaz ZŤP, preukaz ZŤP so sprievodcom?

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom si fyzická osoba, teda Vy,  podá žiadosť priamo na oddelení  posudkových činnosti  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska (ďalej „úrad“). V prípade, ak máte ako fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiadate  o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.

V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť zákonný rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, avšak staršia ako 18 rokov.

K žiadosti sa vždy prikladá aj aktuálny “Lekársky nalez“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a/alebo aj iné lekárske nálezy z  odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu ste povinný predložiť aj iné doklady, ktoré by boli podkladom pre rozhodnutie. (napr. prepúšťacia správa z nemocnice)

Ak posudkový lekár úradu, na základe všetkých predložených lekárskych nálezov, dokumentov,  určí mieru funkčnej poruchy žiadateľa najmenej 50% alebo určí mieru funkčnej poruchy najmenej 50% s odkázaním na sprievodcu, žiadateľ, a teda Vy ste splnili podmienky pre vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Po takomto zhodnotení ste povinný úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x4cm, na základe ktorých Vám úradníčka úradu bezplatne vyhotoví preukaz.

Poznámka: Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím., spĺňate podmienku na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím.

Ako si vybaviť parkovací preukaz?

V prípade záujmu o vyhotovenie parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je potrebné si podať žiadosť priamo na oddelení  posudkových činnosti  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska (ďalej „úrad“). V prípade ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť zákonný rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, avšak staršia ako 18 rokov.

K žiadosti sa vždy prikladá aj aktuálny “Lekársky nalez“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a/alebo aj iné lekárske nálezy z  odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu ste povinný predložiť aj iné doklady, ktoré by boli podkladom pre rozhodnutie (napr. prepúšťacia správa z nemocnice).

 

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa lekárskeho posudku odkázaná  na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú, alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti:

  • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť,
  • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo
  • zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie preukazu a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze, je potrebné, aby osoba zdravotne postihnutá predložila úradu identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3×3 cm, pričom následne takejto osobe vydá pracovníčka úradu  parkovací preukazu, ktorý je povinná vydať bezplatne.