E-learning / Zdravotné postihnutie / Ochrana zdravotne postihnutých osôb – slovenská legislatíva

Kompenzačné pomôcky a príspevky pre osoby ZŤP


Čo sú kompenzačné pomôcky a načo slúžia? 

Kompenzačné pomôcky sú pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie. Kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia pohybového aparátu a zmyslových orgánov, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť postihnutých ľudí. Cieľom kompenzačných pomôcok je čo najväčšie osamostatnenie postihnutého s možnosťou plnenia tak rodinných rolí, ako aj vykonávania pracovných, vzdelávacích aj voľnočasových aktivít.

Za pomôcku sa považuje akákoľvek vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ZŤP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti. Pomôcka je aj špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím používať počítač a iné technické zariadenia. Pomôckou je aj osobný automobil alebo aj pes so špeciálnym výcvikom, pričom môže ísť o rôzne druhy

 • Asistenčný pes  – zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má telesné postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri prinesení určených predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva.
 • Vodiaci pes  – zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má zrakové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore;
 • Signálny pes  – pomáha fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má sluchové postihnutie alebo iné ťažké zdravotné postihnutie, rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého.

Poznámka: Pomôcok je veľmi veľa a sú medzi nimi úzko špecializované i veľmi univerzálne zariadenia. Je to zapríčinené tým, že momentálne neexistuje univerzálna funkčná náhrada chýbajúcej funkcie. Preto sú mnohé pomôcky (s výnimkou načúvacích aparátov) určené skôr na kompenzáciu dôsledkov poškodenia.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok na kúpu pomôcok?

Príspevky na kúpu kompenzačnej pomôcky sa poskytnú, len ak sa príspevky neposkytujú alebo nezapožičiavajú na základe zdravotného poistenia s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, a teda príspevky sa poskytujú len ak, pomôcka už nebola osobe so zdravotným postihnutím poskytnutá z iného verejného zdroja.

Peňažné príspevky na kompenzáciu by mali byť určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sama prekonať.

Príspevky sa neposkytujú automaticky všetkým fyzickým osobám s ťažkých zdravotným postihnutím, ale je ich možné poskytnúť za splnenia určitých podmienok. Zohľadňuje sa vždy zdravotné postihnutie po medicínskej stránke (je potrebná lekárska posudková činnosť – nález), a sociálne dôsledky, ktoré vyplývajú zo zdravotného postihnutia. Sociálne dôsledky ZŤP sa kompenzujú v oblasti:

 • mobility a orientácie – kompenzuje sa znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť,
 • komunikácie – kompenzuje sa narušená schopnosť komunikácie,
 • zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky
 • na diétne stravovanie,
 • súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
 • súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
 • súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

Poznámka: Vždy úrad zisťuje aj skutočnosť, či žiadateľ je skutočne na kompenzáciu odkázaný, či náhodou už vhodnú kompenzačnú pomôcku nevlastní, alebo či mu  nie je poskytovaná pomoc iným spôsobom, alebo či žiadaná pomôcka splní naozaj účel pomôcť osobe so zdravotným postihnutím.

Ako získať peňažný príspevok na kúpu pomôcky?

Žiadosť o peňažný príspevok podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.  

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, rodné číslo osoby oprávnenej na príspevok,
 • súčasťou žiadosti je aktuálny lekársky nález, ktorý by mal byť doplnený o fotokópie odborných lekárskych nálezov od ošetrujúcich lekárov,
 • súčasťou žiadosti je potvrdenie o príjme žiadateľa o príspevok za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (Potvrdenie o podaní daňového priznania a Vyhlásenie o majetku),
 • súčasťou žiadosti je potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom (rozhodujúci je trvalý pobyt),
 • uvedenie druhu peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiadate a odôvodnenie vašej žiadosti,
 • na výzvu príslušného orgánu ste ako fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie a ktoré si úrad vyžaduje.

Žiadosť podáva:

 • fyzická osoba, ktorá trpí zdravotným postihnutím a je uznaná za osobu ZŤP,
 • zákonný zástupca (rodič, fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu)  v prípade maloletého dieťaťa,
 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ak ide o žiadateľa, ktorého zdravotný stav mu nedovoľuje podať žiadosť samostatne a vyslovil súhlas s týmto konaním,  a jedná sa o podanie na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

Poznámka: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vy môžete tieto pomôcky získať do užívania, ak o ne prejavíte záujem a ste ako osoba ZŤP na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná, príp. Vaše dieťa. Stačí Vám k písomnej žiadosti priložiť vyjadrenie zdravotníckeho zariadenia, že pomôcku potrebujete alebo aktuálna lekárska správa.   Aktuálny zoznam vrátených pomôcok nájdete na stránke: http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/tazko-zdravotne-postihnuti/penazne-prispevky-na-kompenzaciu-tazko-zdravotne-postihnutych/vratene-pomocky-a-zdvihacie-zariadenia.html?page_id=13083

Od čoho závisí výška peňažného príspevku ?

Výška peňažného príspevku na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky alebo na úpravu pomôcky sa určuje v závislosti od ceny pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Výška príspevku na kúpu pomôcky môže byť maximálne 8630,42 Eur, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka maximálne 1659,70 Eur, na kúpu druhého elektrického vozíka max. 4 979,09 Eur a na kúpu druhého načúvacieho aparátu max. 331,94 Eur. Informácie sú aktuálne k 1.12.2015.

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu viacerých pomôcok, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok, a teda máte právo žiadať o príspevok na viac pomôcok.

V rámci posudzovania výšky peňažného príspevku sa prihliada na Váš :

 • Príjem zo závislej činnosti (príjem zo zamestnania)
 • Príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti (príjem z podnikania, ak ste SZČO)
 • Dávky nemocenského poistenia (napr. výšku príspevkov od Sociálnej poisťovne)
 • Dávka v nezamestnanosti (napr. od úradu práce, ak ste evidovaný ako nezamestnaná osoba)
 • Dávky dôchodkového poistenia (ak ste napríklad uznaný za invalidnú osobu a poberáte invalidný dôchodok, alebo ste poberateľ starobného dôchodku )
 • Rodičovský príspevok, Prídavok na dieťa
 • Peňažný príspevok na opatrovanie
 • Príjmy z nájmu, prenájmu (ak napr. vlastníte nehnuteľnosť a ju prenajímate)
 • Výživné (napr. na vaše dieťa po rozvode)

O aký peňažný príspevok môžem žiadať? 

Peňažný príspevok možno poskytnúť na:

 • osobnú asistenciu,
 • kúpu pomôcky (musí ísť o pomôcku ktorá je v zákone stanovenom zozname, ktorý nájdete tu),
 • výcvik používania pomôcky (ak úspešne absolvujete výcvik používania pomôcky máte nárok na príspevok. Ak absolvovanie výcviku nebolo úspešné, nie ste povinný vrátiť peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, avšak peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa neposkytne. Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť len raz),
 • úpravu pomôcky,
 • opravu pomôcky,
 • kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 • kúpu osobného motorového vozidla bez automatickej prevodovky, alebo s automatickou prevodovkou,
 • úprava osobného motorového vozidla,
 • prepravu,
 • úpravu bytu, rodinného domu, garáže
 • na opatrovanie
 • kompenzáciu zvýšených výdavkov: na diétne stravovanie, súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, alebo súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Poznámka: Druhý príspevok na kúpu pomôcky alebo na úpravu pomôcky rovnakého druhu možno poskytnúť, len ak pôvodná pomôcka neplní svoj účel. Za pomôcku alebo úpravu pomôcky, ktorá neplní svoj účel, sa považuje pomôcka alebo úprava pomôcky, ak:

 • je nefunkčná a nemožno ju opraviť
 • je nefunkčná a cena opravy alebo cena doterajších opráv by bola vyššia ako 50% poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo vyššia ako 50% ceny pomôcky, ktorá je aktuálne na trhu 
 • nekompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia.

Otázky a odpovede: Ako získať jednotlivé peňažné príspevky? 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri určitých činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Jedná sa najmä o tieto činnosti: Vstávanie, polohovanie, osobná hygiena (umývanie, česanie, holenie, mejkap), obliekanie, varenie, podávanie liekov, nakupovanie, pomoc pri domácich prácach, písanie, čítanie, tlmočenie, starostlivosť o auto, pomoc počas choroby alebo dovolenky, sprievod dieťaťa do školy, preprava a mnohé iné …

Čo je účelom osobnej asistencie?

 • aktivizácia, podpora nezávislosti osôb ZŤP,
 • podpora sociálneho začlenenia osoby ZŤP,
 • vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít u osôb ZŤP.

Osobný asistent – kto je? Ako pracuje?

 • je to fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony,
 • môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne,
 • rodinný príslušník fyzickej osoby ZŤP môže vykonávať osobnú asistenciu najviac štyri hodiny denne, a to len na vybrané druhy činností,
 • vykonáva svoju prácu – osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi fyzickou osobou ZŤP a osobným asistentom, alebo uzatvorenej medzi fyzickou osobou ZŤP a agentúrou osobnej asistencie.

Poznámka: Zmluva o výkone osobnej asistencie by mala obsahovať druh vykonávaných činností podľa stanoveného zoznamu činností a rozsah vykonávaných činností, miesto výkonu, obdobie, práva a povinnosti osobného asistenta, odmenu a spôsob vyplácania odmeny, dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie a iné ….

Od čoho závisí rozsah príspevku na osobnú asistenciu?

 • príspevok závisí od stanoveného zoznamu činností , ktoré si nemôže osoba s ZŤP vykonávať sama a
 • počtu hodín vykonávania takýchto prác (osobný asistent môže pomáhať max. 7300 hodín ročne).

Kedy mám nárok na peňažný príspevok a kedy nie? 

 • ak ste alebo ide o osobu ZŤP, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu,
 • ak ste alebo ide o osobu ZŤP vo veku od 6 do 65 rokov; po dovŕšení 65. roku veku sa príspevok poskytne len osobe, ktorej bol poskytovaný aj predtým,

Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak:

 • osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa ZŤP vo veku od 6 do 18 rokov,
 • osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby ZŤP,
 • sa osobe ZŤP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.

Ako mám postupovať ak chcem získať príspevok, ako mi bude vyplatený?

 • je potrebné vypísať žiadosť a podať ju písomne na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého bydliska,
 •  podkladom  pre rozhodnutie je komplexný posudok alebo lekársky posudok,
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia komplexného posudku, ojedinele sa môže predĺžiť lehota na rozhodnutie úradu, avšak najviac o 30 dní,
 • nárok na príspevok vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní,
 • príspevok sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie a poskytuje za vždy za celý kalendárny mesiac,  a vypláca sa mesačne pozadu,
 • vypláca sa mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie v hotovosti alebo na účet fyzickej osoby ZŤP.

Kedy mi nárok na peňažný príspevok zaniká? 

 • ak bol príspevok poskytnutý neprávom (napr. s cieľom uskutočniť podvod),
 • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil určité nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok (napríklad ak osoba ZŤP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je viac fyzickou osobou ZŤP alebo hodnota jej majetku je vyššia ako 39 833 €),
 • dňom smrti osoby ZŤP.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Čo sa považuje za pomôcku?

 • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ZŤP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,
 • špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ZŤP používať počítač a iné technické zariadenia,
 • osobné motorové vozidlo,
 • pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak ste alebo ide o osobu ZŤP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky,
 • ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou:
 • druhého mechanického vozíka, za ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík a druhý špeciálne upravený kočík,
 • druhého elektrického vozíka alebo
 • druhého načúvacieho aparátu,
 • ak ide o kúpu viacerých pomôcok, len ak osoba ZŤP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok,
 • ak ide o kúpu a na úpravu pomôcky v prípade, ak si viaceré osoby ZŤP kupujú a upravujú jednu spoločnú pomôcku,
 • ak ide o kúpu motorového vozidla slúžiaceho na prepravu osoby, ktorá nie je schopná:
 • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus, električka),
 • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy,
 • zvládnuť inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Kedy nemám nárok na príspevok?

 • ak príjem osoby ZŤP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • ide o pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku,
 • ide o zácvik používania pomôcky a úpravu pomôcky vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Ako môžem získať peňažný príspevok na kúpu pomôcky?

 • je potrebné si podať písomnú žiadosť o peňažný príspevok na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu osoby ZŤP.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, rodné číslo osoby oprávnenej na príspevok,
 • súčasťou žiadosti je aktuálny lekársky nález, ktorý by mal byť doplnený o fotokópie odborných lekárskych nálezov od ošetrujúcich lekárov,
 • súčasťou žiadosti je potvrdenie o príjme žiadateľa o príspevok za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (Potvrdenie o podaní daňového priznania a Vyhlásenie o majetku),
 • súčasťou žiadosti je potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom (rozhodujúci je trvalý pobyt osôb žujúcich v jednej domácnosti),
 • uvedenie druhu peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiadate a odôvodnenie vašej žiadosti.
 • prípadne aj iné doklady, pretože na výzvu príslušného orgánu ste ako fyzická osoba ZŤP povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie a ktoré si úrad vyžaduje.

Kto môže žiadosť podať?

 • fyzická osoba, ktorá trpí zdravotným postihnutím a je uznaná za osobu ZŤP,
 • zákonný zástupca (rodič, fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu)  v prípade maloletého dieťaťa,
 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ak ide o žiadateľa, ktorého zdravotný stav mu nedovoľuje podať žiadosť samostatne a vyslovil súhlas s týmto konaním,  a jedná sa o podanie na základe potvrdenia lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

Na základe čoho a ako mi preplatia peňažný príspevok? 

 • ak úrad vyhovel vašej žiadosti, vyplatí peňažný príspevok na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky alebo úpravu pomôcky v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby ZŤP,
 • peňažný príspevok vám preplatia na základe dokladu o cene alebo kúpe pomôcky, o cene výcviku používania pomôcky – a teda na základe predfaktúry, faktúry, alebo iného  riadne  vystaveného daňového dokladu, ktorý je vyhotovený osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky.

Kedy som povinný vrátiť poskytnutý peňažný príspevok?

 • ak pred uplynutím siedmich rokov od  poskytnutia príspevku ste ako osoba ZŤP alebo vaša blízka osoba predala, darovala alebo zavinila stratu alebo nefunkčnosť  pomôcky alebo,
 • ak pomôcka vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky postihnutia,
 • v prípade úmrtia osoby ZŤP, ktorá zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve, okrem prípadov, že išlo o pomôcku v určitej sume, alebo ak ju dedičia vrátia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo ak sa jedná o peňažný príspevok poskytnutý za účelom kúpy psa so špeciálnym výcvikom alebo druhého načúvacieho aparátu.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Peňažný príspevok slúži najmä na :

 • opravu pomôcky (je to vykonanie zásahov na pomôcke, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia, chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom),
 • opravu úpravy pomôcky,
 • opravu úpravy osobného motorového vozidla,
 • opravu zdvíhacieho zariadenia.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok?

 • ak ide o pomôcku pre osobu ZŤP, na ktorú je odkázaná podľa komplexného posudku, a táto pomôcka si vyžaduje opravu alebo ide o úpravu pomôcky, ktorá si vyžaduje opravu,
 • ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia,
 • ak cena opravy pomôcky, cena opravy úpravy pomôcky a cena opravy úpravy osobného motorového vozidla, resp. cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv je najviac 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu alebo úpravu pomôcky alebo na úpravu osobného motorového vozidla alebo; je najviac 50 % ceny pomôcky alebo porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku alebo je najviac 50 % ceny úpravy pomôcky alebo ceny úpravy osobného motorového vozidla aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o príspevku na opravu pomôcky.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok?

 • ak príjem fyzickej osoby ZŤP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.
 • na opravy, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Ako mám získať peňažný príspevok na kúpu pomôcky?

 • je potrebné si podať písomnú žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa, teda osoby ZŤP,
 • po jej schválení bude osobe ZŤP vyplatený príspevok v hotovosti alebo na účet v banke.

Na základe čoho a ako mi preplatia peňažný príspevok? 

 • príspevok sa preplatí na základe dokladu o cene opravy („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej opravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, oprava alebo úprava pomôcky a výroba alebo úprava osobného motorového vozidla, alebo
 • na základe zmluvy o vykonaní opravy pomôcky uzatvorenej medzi fyzickými osobami
 • výška peňažného príspevku sa určí vždy percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ZŤP.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby ZŤP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby ZŤP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby. Zdvíhacie zariadenie je napríklad schodolez, zdvihák, šikmá alebo zvislá schodisková plošina, výťah, stropné zdvíhacie zariadenie.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok?

 • ak ste alebo ide o osobu ZŤP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie,
 • ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a  nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,
 • ak ste alebo ide o osobu ZŤP, ktorej nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna,
 • ak ide o kúpu viacerých zdvíhacích zariadení, ak osoba ZŤP spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na kúpu každého z týchto zariadení,
 • ak si viacero osôb s ZŤP kupuje jedno spoločné zdvíhacie zariadenie.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok?

 • ak príjem osoby ZŤP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • ak bolo zariadenie zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Ako mám získať peňažný príspevok na kúpu pomôcky?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa, teda osoby ZŤP,
 • po jej schválení bude osobe ZŤP vyplatený príspevok v hotovosti alebo na účet v banke po žiadosti takejto odplaty,
 • peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 €. Výška sa určí vždy percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ZŤP. Informácia o výške je aktuálna k 1.12.2015.

Na základe čoho a ako mi preplatia peňažný príspevok? 

 • príspevok sa preplatí na základe dokladu o cene zdvíhacieho zariadenia („predfaktúra“) alebo dokladu o cene zdvíhacieho zariadenia („faktúra“) vyhotoveného osobami, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú zdvíhacie zariadenia alebo vykonávajú ich stavebné úpravy.

Kedy som povinný vrátiť poskytnutý peňažný príspevok?

 • ak osoba, ktorej sa poskytol peňažný príspevok pred uplynutím siedmich rokov od jeho poskytnutia predala alebo darovala niekomu inému takéto zdvíhacie zariadenie,
 • ak osoba, ktorej sa poskytol peňažný príspevok zavinila stratu alebo nefunkčnosť takéhoto zariadenia,
 • ak funkčné zdvíhacie zariadenie nekompenzuje sociálne dôsledky osoby ZŤP.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby ZŤP. Osoba ZŤP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom môže používať takého vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť. Ide o osoby, ktoré nie sú  schopné:

 • premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobusom, električkou, vlakom …) a späť,
 • nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo,
 • zvládnuť z dôvodu ZŤP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok?

 • ak ide o osobu ZŤP odkázanú podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá požiadala o poskytnutie tohto príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku,
 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná,
 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach,
 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie,
 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť,
 • ak osoba ZŤP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,
 • ak sa osobe ZŤP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia, alebo
 • ak ide o fyzickú osobu ZŤP, ktorá navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte,
 • ak si osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ZŤP.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok?

 • ak ide o kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
 • ak príjem osoby ZŤP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • na osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Ako mám získať peňažný príspevok na kúpu pomôcky?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa, teda osoby ZŤP. Súčasťou musí byť presné odôvodnenie a podkladom pre rozhodnutie  je komplexný posudok.
 • ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu ZŤP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ojedinele je možné predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac však o 30 dní.
 • po schválení žiadosti bude osobe ZŤP vyplatený príspevok v hotovosti alebo na účet v banke po žiadosti takejto odplaty.

Na základe čoho a ako mi preplatia peňažný príspevok? 

 • peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá.

Môžem si požiadať aj o druhý príspevok, napr. na druhé auto?

 • áno, ale ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho (prvého) peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a
 • osoba  ZŤP sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla, alebo
 • osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, je vyradené z evidencie motorových vozidiel alebo sa osoba s ZŤP zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o jeho vyradenie z evidencie.

Kedy si môžem požiadať o automobil s automatickou prevodovkou?

 • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné poskytnúť ak je žiadateľom osoba  ZŤP podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka a má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.

Kedy som povinný vrátiť poskytnutý peňažný príspevok?

 • ak by osoba ZŤP pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia  príspevku predala alebo darovala osobné motorové vozidlo niekomu inému,
 • ak sa osobné motorové vozidlo nevyužíva na individuálnu prepravu osoby, ktorej bolo určené, alebo
 • ak sa preukáže, že osoba, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba alebo bude navštevovať školské zariadenie a do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku sa tak nestalo,
 • ak osoba ZŤP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku (v tomto prípade Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve u dedičov po nebohom, to neplatí napr., ak by osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby ZŤP a na úpravu osobného motorového vozidla . Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok?

 • ak ste osobou ZŤP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • ak ste osobou s ZŤP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
 • ak ste osobou ZŤP, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok?

 • ak ide o úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
 • ak príjem fyzickej osoby ZŤP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • ak ide o úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku,
 • ak ide o úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

Ako mám získať peňažný príspevok na kúpu pomôcky?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Súčasťou musí byť presné odôvodnenie a podkladom je komplexný posudok.
 • ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu ZŤP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ojedinele je možné predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac však o 30 dní.
 • po schválení žiadosti bude osobe ZŤP vyplatený príspevok v hotovosti alebo na účet v banke po žiadosti takejto odplaty.

Na základe čoho a ako mi preplatia peňažný príspevok? 

 • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby ZŤP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok?

 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá na svoje pracovné aktivity (musí ísť o osobu SZČO, podnikateľa), vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb,
 • ak sa má preprava osoby ZŤP vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok?

 • ak sa osobe ZŤP poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
 • ak je osoba  ZŤP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla,
 • ak príjem osoby  ZŤP prevyšuje päť násobok sumy životného minima.

Ako mám získať peňažný príspevok na kúpu pomôcky?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Súčasťou musí byť presné odôvodnenie, ale i potvrdenie o podaní daňového priznania, pričom podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok,
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ojedinele je možné predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac však o 30 dní,
 • po schválení žiadosti bude osobe ZŤP vyplatený príspevok v hotovosti alebo na účet v banke po žiadosti takejto odplaty.

Aká je maximálna výška príspevku a ako sa vypláca ?

 • peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby  ZŤP,
 • príspevok sa vyplatí vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
 • príspevok sa vždy poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
 • príspevok sa vypláca mesačne pozadu najneskôr do 20 dní od predloženia dokladu o výdavkoch na prepravu, ktorý je osoba  ZŤP povinná predložiť za každý kalendárny mesiac.

Kedy som povinný vrátiť poskytnutý peňažný príspevok?

 • ak  bol poskytnutý neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na príspevok (napríklad ak osoba  ZŤP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou ZŤP),
 • dňom smrti osoby s ZŤP, ktorej sa peňažný príspevok na prepravu poskytoval.

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na :

 • úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby ZŤP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,
 • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ZŤP,
 • úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.

Čo je možné považovať za úpravu bytu, domu, garáže a čo nie?

 • ide o zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,
 • ide o úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže,
 • ide o úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje:

 • vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,
 • úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá má v byte alebo v rodinnom dome trvalý pobyt alebo je vlastníkom garáže, alebo je garáž súčasťou nájomného bytu a nie je súčasťou celoročnej pobytovej sociálnej služby,
 • peňažný príspevok sa poskytne aj v prípade, ak si jednu spoločnú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže zabezpečujú viaceré osoby s ZŤP.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak by príjem osoby ZŤP prevyšoval päť násobok sumy životného minima,
 • ak ide o úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ktoré boli vykonané predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o týchto peňažných príspevkoch.

Ako mám získať peňažný príspevok ?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Súčasťou musí byť presné odôvodnenie, ale i potvrdenie o podaní daňového priznania, pričom podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Môžem požiadať aj o ďalší príspevok a aká je výška peňažného príspevku ?

 • ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť po vyúčtovaní predchádzajúceho peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže.
 • peňažný príspevok je možné poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, pričom súčet týchto peňažných príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:
 • 6 638,79 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu bytu alebo rodinného domu,
 • 1 659,70 €, ak boli peňažné príspevky poskytnuté na úpravu garáže.
 • výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby ZŤP.

Poznámka: Pri určení výšky peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu alebo peňažného príspevku na úpravu garáže sa zohľadňuje cena stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení najviac v sume ustanovenej v zozname stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení.

Ako sa peňažný príspevok vypláca ?

 • Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa vypláca v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby ZŤP, ktorej sa peňažný príspevok priznal, a to na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na účet v banke inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ZŤP, ktorej sa peňažný príspevok priznal, určí.

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby, ktorá získala takýto príspevok ?

 • vykonať úpravu bytu, rodinného bytu alebo garáže do šiestich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do deviatich mesiacov, ak úpravu nie je možné vykonať z dôvodov na strane osoby, ktorá vykonáva úpravy,
 • vykonať vyúčtovanie peňažného príspevku do 30 dní od skončenia úpravy,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doklad o cene úpravy („predfaktúra“),
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Kedy som povinný vrátiť poskytnutý peňažný príspevok ?

 • ak sa vykonanie úprav alebo vyúčtovanie neuskutočnili v stanovených lehotách,
 • ak sa úpravy neuskutočnili v rozsahu uvedenom v komplexnom posudku,
 • ak osoba ZŤP zmení trvalý pobyt,
 • ak pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia príspevkov predá, daruje alebo prenajme byt, rodinný dom alebo garáž inej osobe alebo nevyužíva upravený byt, rodinný dom alebo garáž.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu .

Kedy mám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak ide o osobu ZŤP odkázanú podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie = ak má chorobu alebo poruchu uvedenú v prílohe č. 5 zákona, ktoré sa delia na skupiny (prílohu nájdete na stiahnutie v našom e-learning systéme), ale pre príklad uvádzame, že sa jedná najmä o tieto poruchy: celiakia, Crohnova choroba, syndróm krátkeho čreva, cukrovka I a II. typu, chronické poškodenie pankreasu, cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou, zápalové ochorenia čreva, systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba a iné.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak ide o osobu ZŤP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
 • ak je príjem osoby ZŤP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Ako mám získať peňažný príspevok ?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Súčasťou musí byť presné odôvodnenie, ale i potvrdenie o podaní daňového priznania, pričom podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Aká je výška peňažného príspevku ?

 • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine (napr. celiakia),
 • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. Skupine (napr. cukrovka),
 • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. Skupine (zúženie pažeráka).
 • ak je osoba ZŤP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.

Ako sa peňažný príspevok vypláca ?

 • priznaný príspevok sa vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, a to v pravidelných dávkach,
 • poskytuje sa za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
 • vypláca sa mesačne pozadu,
 • vypláca sa v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby ZŤP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal a to na jej účet v banke alebo na účet v banke inej osoby, ktorú si fyzická osoba ZŤP určila.

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby ?

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Kedy nárok na peňažný príspevok zaniká ?

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok, (napríklad ak osoba s ZŤP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ZŤP alebo hodnota majetku osoby s ZŤP je vyššia ako 39 833 €),
 • dňom smrti osoby s ZŤP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením hygieny sú výdavky na bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby uvedeného v prílohe č. 6. zákona (pričom túto prílohu máte v časti – dokumenty na stiahnutie), ale pre príklad uvádzame, že ide o postihnutia ako ekzematické stavy kože, psoriáza, dermatóza, ikontinencia, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie a pod.

Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok uvedených v prílohe č. 7 zákona. (prílohu nájdete v časti – dokumenty na stiahnutie), ale pre príklad uvádzame, že sa jedná o vozíky, kočíky, ortézy, protézy a pod.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak ide o osobu ZŤP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
 • ak príjem osoby s ZŤP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Ako mám získať peňažný príspevok ?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Súčasťou musí byť presné odôvodnenie, ale i potvrdenie o podaní daňového priznania, pričom podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Aká je výška príspevku a ako sa príspevok vypláca ?

 • Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Peňažný príspevok sa:

 • prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
 • poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
 • vypláca mesačne pozadu v hotovosti alebo na bankový účet fyzickej osoby ZŤP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal alebo inej osobe, ktorú si fyzická osoba ZŤP určí, a to na jej účet v banke.

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby ?

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Kedy nárok na peňažný príspevok zaniká ?

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok, (napríklad ak osoba s ZŤP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ZŤP alebo hodnota majetku osoby s ZŤP je vyššia ako 39 833 €),
 • dňom smrti osoby s ZŤP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré osoba s ZŤP využíva na stanovené aktivity.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a zároveň aj na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • ak je osoba ZŤP vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla, alebo jej prepravu zabezpečuje osoba, ktorá nemá oprávnenie na vykonávanie prepravy,
 • ak osobné motorové vozidlo, na ktorého prevádzku sa poskytuje tento peňažný príspevok, využíva osoba s ZŤP na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak sa osobe ZŤP poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
 • ak príjem osoby s ZŤP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Ako mám získať peňažný príspevok ?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Súčasťou musí byť presné odôvodnenie, ale i potvrdenie o podaní daňového priznania, pričom podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Aká je výška príspevku a ako sa príspevok vypláca ?

 • výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • peňažný príspevok sa priznáva a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
 • poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
 • vypláca sa mesačne pozadu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby ZŤP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na účet inej osoby, ktorú si fyzická osoba ZŤP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby ?

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Kedy nárok na peňažný príspevok zaniká ?

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok (napríklad ak osoba s ZŤP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ZŤP alebo hodnota majetku osoby s ZŤP je vyššia ako 39 833 €),
 • dňom smrti osoby s ZŤP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak ide o osobu ZŤP, ktorá je odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • ak je osoba ZŤP zároveň odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci, asistenčný, signálny pes).

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak sa osobe ZŤP poskytuje celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby v zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní),
 • ak je príjem osoby s ZŤP vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Ako mám získať peňažný príspevok ?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Súčasťou musí byť presné odôvodnenie, ale i potvrdenie o podaní daňového priznania, pričom podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Aká je výška príspevku a ako sa príspevok vypláca ?

 • výška peňažného príspevku je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 • peňažný príspevok sa priznáva a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu,
 • poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
 • vypláca sa mesačne pozadu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby ZŤP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na účet inej osoby, ktorú si fyzická osoba ZŤP, ktorej sa peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov priznal, určí.

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby ?

 • absolvovať so psom so špeciálnym výcvikom každoročne veterinárnu prehliadku,
 • predložiť doklad o veterinárnej prehliadke príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vždy do konca decembra kalendárneho roka,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Kedy nárok na peňažný príspevok zaniká ?

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na tento peňažný príspevok (napríklad ak osoba s ZŤP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ZŤP alebo hodnota majetku osoby s ZŤP je vyššia ako 39 833 €),
 • dňom smrti osoby s ZŤP, ktorej sa tento peňažný príspevok poskytoval.

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe ZŤP pri:

 • úkonoch sebaobsluhy,
 • starostlivosti o domácnosť,
 • realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.
 • peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ZŤP odkázanú na opatrovanie.

Kto je oprávnenou osobou a komu sa príspevok poskytuje?

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu ZŤP a:

 • je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby ZŤP, alebo
 • býva s fyzickou osobou s ZŤP.

Peňažný príspevok sa poskytuje:

 • len jednej oprávnenej osobe,
 • ak ide o osobu, ktorá opatruje osobu ZŤP, a vykonáva zamestnanie, kde jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby ZŤP.
 • ak si osoba, ktorá opatruje osobu ZŤP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby ZŤP inou osobou.

Kto môže byť opatrovateľ v zmysle daného príspevku?

 • plnoletá fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a
 • osoba ZŤP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Poznámka: Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená najviac po dobu 12 rokov, ak:

 • podá prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu opatrovania osoby  ZŤP a
 • nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a
 • jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Kedy mám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
 • ak sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe ZŤP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie.

Kedy nemám nárok na peňažný príspevok ?

 • ak sa osobe ZŤP poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • ak sa osobe ZŤP poskytuje opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
 • ak sa osobe ZŤP poskytuje týždenná sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba.

Kedy je osoba ZŤP podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie ?

 • ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu)
 • a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Ako mám získať peňažný príspevok na opatrovanie ?

 • je potrebné si podať žiadosť o peňažný príspevok, ktorý podávame Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa, teda osoby ZŤP. Súčasťou musí byť presné odôvodnenie, ale i potvrdenie o podaní daňového priznania, pričom podkladom pre rozhodnutie je komplexný posudok.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ako sa peňažný príspevok vypláca ?

 • peňažný príspevok sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal na jej účet v banke alebo na účet inej osoby, ktorú si fyzická osoba, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal, určí.

Aká je výška peňažného príspevku ?

 • mesačne 111, 32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby ZŤP,
 • mesačne 148, 42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb ZŤP .
 • ak osoba ZŤP alebo viacero osôb s ZŤP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, navštevujú školské zariadenie alebo sa im poskytuje denná pobytová sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:
 • 98,33 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby  ZŤP,
 • 139,15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb ZŤP,
 • Ak osoba opatruje viacero osôb s ZŤP, pričom jednej z nich sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška príspevku na opatrovanie je 144,71 % sumy životného minima pre plnoletú osobu.

Kedy možno sumy peňažných príspevkov zvýšiť mesačne o 49,80 € ?

 • ak je opatrovanou osobou ZŤP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Kedy sa sumy peňažných príspevkov znížia ?

 • ak je príjem fyzickej osoby ZŤP vyšší ako 1,4 násobok sumy životného minima,
 • ak je opatrovanou osobou ZŤP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ZŤP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima.
 • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ZŤP, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Kedy nárok na peňažný príspevok zaniká ?

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu ZŤP,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba ZŤP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou ZŤP)
 • dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.