E-learning / Zdravotné postihnutie / Ochrana zdravotne postihnutých osôb - Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Čo Dohovor zaručuje?


V zmysle Dohovoru má osoba so zdravotným postihnutím právo, aby bola:

 1. Rešpektovaná jej prirodzená dôstojnosť, osobná nezávislosť, vrátane slobody voľby, a samostatnosti
 2. Nediskriminovaná v reálnom živote
 3. Úplne a účinne zapojená  a začlenená do spoločnosti
 4. Rešpektovaná jej odlišnosť a jej postihnutie bolo vnímané ako súčasť ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti
 5. Zaručená rovnosť jej príležitostí
 6. Zaručená prístupnosť
 7. Rešpektovaná a zachovaná rovnosť medzi mužmi a ženami
 8. Rešpektovaná rozvíjajúca sa schopnosť detí so zdravotným postihnutím
 9. Rešpektované právo detí so zdravotným postihnutím na zachovanie vlastnej identity.

Dohovor garantuje tieto práva:

Právo na život a ochrana integrity  (čl.10 a 17)

 1. Každá ľudská bytosť má prirodzené právo na život, bez ohľadu na zdravotné postihnutie.
 2. Každá osoba so zdravotným postihnutím má právo na rešpektovanie svojej fyzickej a duševnej integrity na rovnakom základe s ostatnými.

Rovnosť pred zákonom (čl.12)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú kdekoľvek právo na uznanie svojej osoby ako subjektu práva.
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právnu spôsobilosť vo všetkých oblastiach života na rovnakom základe s ostatnými osobami.
 3. Osoby so zdravotným postihnutím by mali mať prístup k pomoci, ktorú potrebujú pri uplatňovaní svojej právnej spôsobilosti.
 4. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo uplatňovať spôsobilosť na právne úkony bez toho, aby došlo k zneužitiu ich práv, a to v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Pri uplatňovaní spôsobilosti na právne úkony by sa malo rešpektovať právo, vôľa a preferencie danej osoby tak, aby sa zabraňovalo konfliktom záujmov a nenáležitému ovplyvňovaniu, a aby bolo uplatňovanie primerané a prispôsobené situácii danej osoby. Uplatňovanie by nemalo podliehať pravidelnej kontrole zo strany príslušného, nezávislého a nestranného orgánu alebo súdu.
 5. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo vlastniť alebo dediť majetok, spravovať svoje finančné záležitosti a mať rovnaký prístup k bankovým pôžičkám, hypotékam a iným formám finančného úverovania a osoby so zdravotným postihnutím nesmú byť svojvoľne zbavené svojho majetku.

Rovnosť a nediskriminácia (čl. 5)

 1. Všetky osoby sú si rovné pred zákonom a majú nárok na rovnakú ochranu a na rovnaký úžitok zo zákona bez akejkoľvek diskriminácie.
 2. Diskriminácia na základe zdravotného postihnutia je zakázaná a osobám so zdravotným postihnutím je garantované právo rovnakú a účinnú právnu ochranu pred diskrimináciou z akýchkoľvek dôvodov.

Ženy a deti so zdravotným postihnutím – zvýšená ochrana (čl. 6 a 7)

 1. Ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú vystavené viacnásobnej diskriminácii, a musia im byť zabezpečené plné a rovnaké práva na užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd.
 2. Deťom a ženám musia byť zabezpečené práva na plný rozvoj, pokrok s cieľom zaručiť im uplatňovanie a užívanie ľudských práv a základných slobôd, ktoré vyplývajú z Dohovoru.
 3. S deťmi, ktoré trpia zdravotným postihnutím musí byť zaobchádzané, tak ako so zdravými deťmi a majú mať rovnaké práva a podmienky ako deti bez zdravotného postihnutia.
 4. Prvoradým hľadiskom pri každej činnosti týkajúcej sa detí so zdravotným postihnutím by mal byť vždy najlepší záujem dieťaťa.
 5. Deti so zdravotným postihnutím musia mať právo sa slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ich dotýkajú, pričom sa ich názorom musí venovať náležitá pozornosť zodpovedajúca ich veku a zrelosti, a v záujme uplatňovania tohto práva im musí byť poskytnutá pomoc primeraná ich veku a zdravotnému postihnutiu.

Prístup k spravodlivosti (čl. 13)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú mať účinný prístup k spravodlivosti na rovnakom základe s ostatnými, a to aj poskytnutím procesných a veku primeraných úprav s cieľom uľahčiť im účinné plnenie ich úlohy priamych a nepriamych účastníkov, vrátane úlohy svedkov, vo všetkých súdnych konaniach, a to aj vo fáze vyšetrovania a predbežného konania.
 2. V záujme poskytnutia pomoci na zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím by sa malo podporovať primerané vzdelávanie osôb pôsobiacich v oblasti justičnej správy, vrátane pracovníkov polície a väzenskej správy.

Sloboda a osobná bezpečnosť (čl. 14)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na slobodu a osobnú bezpečnosť a majú právo ochrany pred nezákonným alebo svojvoľným zbavením slobody, pričom existencia zdravotného postihnutia nesmie byť za žiadnych okolností dôvodom pre zbavenie slobody.

Sloboda pohybu a štátna príslušnosť, nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti

a mobilita (čl.18, 19 a 20)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú slobodu pohybu, právo na slobodu voľby miesta pobytu a ich právo na štátnu príslušnosť na rovnakom základe s ostatnými.
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiť v spoločenstve s rovnakými možnosťami voľbami ako majú ostatní, a nemôžu byť nútené žiť v určitom prostredí. Ďalej majú právo na prístup k celému spektru podporných služieb, či už domácich alebo pobytových a ďalších služieb vrátane osobnej pomoci, nevyhnutných pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej, a na zabránenie izolácie alebo segregácie v spoločnosti.
 3. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na zabezpečenie osobnej mobility s najväčšou možnou nezávislosťou pre tieto osoby, a to napr. prostredníctvom jednoduchšieho prístupu osôb so zdravotným postihnutím ku kvalitným pomôckam na mobilitu, zariadeniam, podporným technológiám a k rôznym formám asistencie a k sprostredkovateľom, a to aj zabezpečením ich finančnej dostupnosti alebo prostredníctvom zabezpečenia vzdelávania zameraného na získanie zručnosti vo veci mobility pre osoby so zdravotným postihnutím a pre odborný personál pracujúci s osobami so zdravotným postihnutím;

Primeraná životná úroveň a sociálna ochrana (čl. 28)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na primeranú životnú úroveň pre ne aj pre ich rodiny, vrátane dostatočnej výživy, oblečenia a ubytovania, a na neustále zlepšovanie životných podmienok.
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na sociálnu ochranu a na užívanie tohto práva bez diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.
 3. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na:
 • rovnaký prístup k službám zásobovania obyvateľstva čistou vodou,
 • prístup k vhodným a cenovo dostupným službám, pomôckam a k iným formám pomoci pre potreby súvisiace so zdravotným postihnutím,
 • prístup k programom sociálnej ochrany a k programom znižovania chudoby (najmä dievčatá, ženy a staršie osoby),
 • prístup k pomoci od štátu s úhradou výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím, v prípade ak sa jedná o chudobné osoby,
 • prístup k vzdelávaniu, poradenstvu, finančnej pomoci a odľahčovacím službám,
 • prístup k programom verejnej bytovej výstavby,
 • prístup k dávkam a programom dôchodkového zabezpečenia.

Vzdelávanie (čl. 24)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na vzdelanie a majú právo na:
 • plný rozvoj ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty, a na posilnenie rešpektovania ich ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti,
 • rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti, ako aj rozvoj ich duševných a telesných schopností, v maximálnej možnej miere,
 • zapájanie do života slobodnej spoločnosti,
 • prístup k inkluzívnemu, kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú,
 • primerané úpravy v procese vzdelávania v súlade s ich individuálnymi potrebami,
 • podporu s cieľom umožniť ich účinné vzdelávanie,
 • úplné a rovnoprávne zapojenie do systému vzdelávania a do života spoločnosti, najmä zabezpečením prístupu k štúdium Braillovho písma, alternatívneho písma a augmentatívnych a alternatívnych techník, prostriedkov a formátov komunikácie a/alebo zabezpečením prístupu k výučbe znakovej reči a/alebo zabezpečením vzdelávania v takých jazykoch, spôsoboch a prostriedkoch komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre danú osobu, a v prostredí, ktoré maximalizuje vzdelanostný a sociálny rozvoj človeka a to najmä u nevidiacich, nepočujúcich a hluchoslepých osôb,
 • absolvovanie všeobecných vzdelávacích, odborných príprav na výkon povolania.

Zdravie (čl. 25)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na prístup k zdravotnej starostlivosti a majú právo na:
 • rovnaký rozsah, kvalitu a štandard bezplatnej alebo cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti a programov, ktoré sa poskytujú ostatným osobám
 • zdravotnú starostlivosť čo najbližšie k miestu bydliska osoby so zdrav, vrátane vidieckych oblastí
 • starostlivosť v tej istej kvalite ako je poskytovaná ostatným osobám, a to aj na základe slobodného a informáciami podloženého súhlasu, okrem iného, aj zvyšovaním povedomia o ľudských právach, dôstojnosti, nezávislosti a potrebách osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom odborného vzdelávania a zverejňovania etických noriem pre verejnú aj súkromnú zdravotnú starostlivosť;
 • na poskytovanie zdravotného poistenia a životného poistenia bez žiadnej formy diskriminácie

Práca a zamestnávanie (čl. 27)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na možnosť sa živiť slobodne zvolenou prácou alebo prácou prijatou na trhu práce, a právo na pracovné prostredie, ktoré je otvorené, začleňujúce a prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na:
 • účinný prístup k programom všeobecného technického a odborného poradenstva, k službám sprostredkovania práce a k odbornej príprave na výkon povolania a k ďalšiemu vzdelávaniu,
 • podporu tvorby pracovných príležitostí a ich kariérny postup na trhu práce, ako aj asistenciu pri hľadaní, získavaní a udržaní si zamestnania a pri návrate do zamestnania,
 • podporu príležitostí pre samostatnú zárobkovú činnosť, podnikanie, rozvoj družstiev a začatie vlastného podnikania,
 • na zamestnanie vo verejnom sektore, v štátnych inštitúciách s ohľadom na vek a druh postihnutia.

Účasť na politickom a verejnom živote (čl. 29)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo sa podieľať na politickom a verejnom živote na rovnakom základe s ostatnými, a to priamo alebo prostredníctvom slobodne zvolených zástupcov, vrátane práva a možnosti osôb so zdravotným postihnutím voliť a byt zvolený
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na:
 • zabezpečenie volebných postupov, zariadení a materiálov, ktoré sú vhodné, prístupné a ľahko zrozumiteľné a použiteľné pre takého osoby,
 • zvýšenú ochranu svojich volebných práv, ktoré uplatňujú v praxi,
 • účinné zastávanie úradov a pôsobenie vo všetkých verejných funkciách na všetkých úrovniach správy štátu, a súčasne právo na používanie asistenčných a nových technológií, ak je to vhodné,
 • zúčastňovanie sa verejného a politického života krajiny a na účasť na činnosti a správe politických strán,
 • členstvo v organizácii osôb so zdravotným postihnutím s cieľom zastupovať osoby so zdravotným postihnutím na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
 • slobodné vyjadrovanie vôle ako voličov a na tento účel im v prípade potreby alebo na ich žiadosť je potrebné umožniť, aby im pri hlasovaní poskytla pomoc osoba, ktorú si sami určia,
 • aktívnu podporu prostredia, v ktorom sa môžu účinne a plne zúčastňovať na riadení verejných záležitostí, a to bez diskriminácie a na rovnakom základe s ostatnými.

Účasť na kultúrnom živote, rekreácia, záujmové aktivity a šport (čl. 30)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo zúčastňovať sa, na rovnakom základe s ostatnými, na kultúrnom živote.
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na:
 • prístup ku kultúrnym materiálom v prístupných formátoch,
 • prístup k televíznym programom, filmom, divadlu a iným kultúrnym aktivitám

v prístupných formátoch,

 • prístup  k miestam určeným pre kultúrne predstavenia alebo služby, ako sú divadlá, múzeá, kiná, knižnice a služby cestovného ruchu, a  prístup k historickým pamiatkam a k významným miestam národného kultúrneho dedičstva,
 • rozvoj svojho tvorivého, umeleckého a intelektuálneho potenciálu nielen na svoj vlastný prospech, ale aj na obohatenie celej spoločnosti,
 • na uznanie a na podporu svojej osobitnej kultúrnej a jazykovej identity, vrátane používania znakovej reči a kultúry sluchovo postihnutých osôb,
 • účasť na športových aktivitách na všetkých úrovniach,
 • možnosť organizovať a rozvíjať špeciálne športové a záujmové aktivity a zúčastňovať sa na nich, najmä na prístup k miestam konania športových, rekreačných a turistických aktivít.

Právo na prístupnosť (čl. 9)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života, a preto majú právo na prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii, vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach.
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiadať, aby dochádzalo k odstraňovaniu prekážok a bariér brániacich prístupnosti, ktoré by sa vzťahovali, okrem iného, na:
 • budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia, vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk,
 • informačné, komunikačné a iné služby, vrátane elektronických a pohotovostných služieb.
 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiadať, aby verejné alebo súkromné subjekty, ktoré poskytujú zariadenia a služby dostupné alebo poskytované verejnosti, najmä financované z verejných zdrojov, zohľadňovali všetky aspekty prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, napr. majú právo žiadať, aby verejne prístupné priestory boli označené v Braillovom písme a v ľahko čitateľnej a zrozumiteľnej forme alebo majú právo žiadať pri poskytovaní rôznych foriem živej pomoci a sprostredkovania, o služby predčitateľov, profesionálnych tlmočníkov znakovej reči, a to všetko s cieľom uľahčiť im prístup do budov a do iných verejne prístupných zariadení pre osoby zo zdravotným postihnutím.
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na primerané formy asistencie a podpory s cieľom zabezpečiť ich prístup k informáciám, právo na vývoj, výroby a distribúcie prístupných informačných a komunikačných technológií a systémov už v počiatočnej fáze tak, aby sa tieto technológie a systémy stali prístupnými pri minimálnych nákladoch pre osoby so zdravotným postihnutím alebo majú právo na podporu ich prístupu k novým informačným a komunikačným technológiám a systémom, vrátane internetu.

Sloboda prejavu a presvedčenia a prístup k informáciám a právo na zvyšovanie povedomia (čl. 21 a 8)

 1. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na slobodu prejavu a presvedčenia, vrátane slobody vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie a myšlienky na rovnakom základe s ostatnými, a to prostredníctvom všetkých foriem komunikácie podľa vlastného výberu.
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na informácie v prístupných formátoch a technológiách vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia, a to včas a bez dodatočných nákladov.
 3. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo používať znakové jazyky, Braillovo písmo, augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu, ako aj ďalšie prístupné prostriedky, spôsoby a formáty komunikácie podľa ich vlastného výberu v oficiálnej komunikácii.
 4. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo žiadať spoločnosť o snahu zvýšiť povedomie v celej spoločnosti, a to aj na úrovni rodín, o postavení osôb so zdravotným postihnutím, a na podporenie rešpektovania práv a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím, právo na boj proti stereotypom, predsudkom a škodlivým praktikám vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, vrátane tých, ktoré sa zakladajú na pohlaví a veku, vo všetkých oblastiach života, právo na snahu o podporu uvedomenia si schopností a prínosu osôb so zdravotným postihnutím pre celú spoločnosť.

Rešpektovanie súkromia, domova a rodiny (čl. 22 a 23)

 1. Žiadna osoba so zdravotným postihnutím, bez ohľadu na miesto jej pobytu alebo na prostredie, v ktorom žije, nesmie byt vystavená svojvoľnému alebo nezákonnému zasahovaniu do súkromia, do rodiny, domova, korešpondencie alebo do iných druhov komunikácie, ani nezákonným útokom na jej česť a povesť. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na zákonnú ochranu pred takým zasahovaním alebo útokmi.
 2. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo na to, aby boli odstránené všetky formy diskriminácie v prípadoch týkajúcich sa manželstva, rodiny, rodičovstva a partnerských vzťahov u osôb so zdravotným postihnutím a majú právo na plnohodnotný rodinný alebo partnerský život i s ohľadom na všetky aspekty spolužitia osôb bez zdravotného postihnutia.