E-learning / Zdravotné postihnutie / Ochrana zdravotne postihnutých osôb - Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Aký je význam a účel Dohovoru?


Tento Dohovor je významný v chápaní práv osôb so zdravotným postihnutím a je významným úspechom pre 650 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím na celom svete. Slovenská republika sa zaviazala zaručiť, že Dohovor je viac ako len vyhlásenie a občania našej krajiny, ktorí trpia zdravotným postihnutím musia mať zaručené rovnaké ľudské práva ako ľudia bez zdravotného postihnutia. Súčasne s Dohovorom bol podpísaný Opčný protokol. Vďaka protokolu, môže každá osoba s postihnutím žijúca v krajine, ktorá ratifikovala protokol, predložiť svoj problém týkajúci sa ľudských práv OSN. Jednotlivec alebo skupina jednotlivcov môže predložiť oznámenie prostredníctvom sťažností. Ľudské práva vďaka Dohovoru, Protokolu preto dostávajú konkrétny zmysel. Opčný protokol umožňuje štátom a jednotlivcom lepšie pochopiť Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, zabraňuje vzniku situácií diskriminácie alebo porušovania ľudských práv, stimuluje zmeny v diskriminačných zákonoch a praktikách, dáva veľmi pozitívny signál komunite postihnutých na národnej a medzinárodnej úrovni, zvyšuje povedomie verejnosti o problémoch postihnutia. Zámerom prijatia Dohovoru bolo vyplnenie medzier v systéme medzinárodných zmlúv na ochranu ľudských práv a odstrániť prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím, či už ide o postihnutie telesné alebo duševné zapojiť sa do plnohodnotného života. Účelom Dohovoru je

podporovať, chrániť a zabezpečovať plnohodnotné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti

Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.

Dohovor má prednosť pred zákonmi, a preto je možné uplatniť jeho ustanovenia v každom styku s verejnými úradmi a inštitúciami