Počet živnostníkov klesá


Počet živnostníkov klesá

V roku 2014 výrazne klesol počet živnostníkov. Tento pokles je spojený so zvýšením nákladov spojených so živnosťou a následným prechodom na závislú prácu. Z dôvodu vyšších odvodov teda živnostníci prechádzajú do pracovného pomeru. Zaznamenal sa pokles živnostníkov  o 2,2 tisíca, čo nie je potešujúce, avšak má aspoň jednu výhodu.

Je bežnou praxou, že živnostníci sú nútení vykonávať  prácu zamestnancov na živnosť.  V tomto prípade ide o nútených alebo fiktívnych živnostníkov, ktorí  dodržiavajú pracovný čas, chodia denne do práce, vykonávajú prácu pre zamestnávateľa, s tým rozdielom, že namiesto pracovnej zmluvy podnikajú.

Títo živnostníci nemajú možnosť  si platiť úrazové poistenie. Na účely poskytovania úrazových dávok poškodeným je podľa § 83 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnanec, okrem sudcu a prokurátora a fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2, ak sa u nich zistila choroba z povolania alebo utrpeli pracovný úraz. Z toho vyplýva, že živnostník je z úrazového poistenia vylúčený.

Živnostník si nemôže dobrovoľne platiť úrazové poistenie, tým pádom  v prípade úrazu ( aj pri vykonávaní práce) alebo v prípade priznania choroby z povolania  mu nevzniká  nárok na žiadnu úrazovú dávku.

Z vyššie uvedeného nám vyplýva, že prechod živnostníka do pozície klasického zamestnanca nám prináša zamestnaneckú ochranu formou úrazového poistenia, čiže  v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania bude odškodnený.