E-learning / Zdravotné postihnutie

Ochrana zdravotne postihnutých osôb – Charta Európskej Únie

Cieľom tejto časti je objasniť vznik a formovanie Charty základných práv Európskej Únie, jej význam a účel pre právny poriadok členských štátov, a teda i pre Slovenskú republiku. Zámerom je priblížiť jej význam pre spoločnosť, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím. Účelom je priblížiť čitateľom proces kreovania, vzniku Charty, priblížiť jej význam z politického a právneho hľadiska, ale samozrejme aj znenie najvýznamnejších článkov týkajúcich sa zdravotného postihnutia.


Témy

Politický status charty

Aktuálny politický status charty vychádza zo širších súvislostí a aspektov charakteristických pre  Lisabonskú zmluvu, ktorá oživila myšlienku uvedenia samostatného katalógu ...

Právny status Charty

Pre určenie  právneho statusu charty je rozhodujúci obsah článkov 51 až 54 charty. Článok 51 je horizontálnym ustanovením všeobecnej povahy ...

Štruktúra charty

Obsah Charty nadväzuje na duchovné, morálne a predovšetkým humanistické dedičstvo Európy, z ktorého sa vyvinuli univerzálne hodnoty nezrušiteľných a nescudziteľných ...

Formovanie a vznik Charty – historické okienko

Myšlienka vytvorenia uceleného katalógu základných práv sformovaného v jednom samostatnom dokumente vznikala na podklade vývojových tendencií komunitárneho a unijného práva v niekoľkých posledných ...