Osoby vyššieho veku a ich práva


shutterstock_316857716_m

 

Ste osoba vyššieho veku? Viete, že v zmysle platnej právnej úpravy Vám môže vzniknúť nárok na rôzne dôchodky, príspevky či iné výhody? V nasledujúcich riadkoch Vám v krátkych bodoch predstavíme niektoré z nich.

Starobný dôchodok – poistencovi vznikne nárok na starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku a za splnenia podmienky, že bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov. Od 1.1.2017 sa zvyšuje dôchodkový vek na 62 rokov a 76 dní. Uvedené zvýšenie dôchodkového veku sa bude týkať najmä mužov a niektorých žien narodených po 1.1.1955.

Predčasný starobný dôchodok – poistencovi vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok, ak odpracoval aspoň 15 rokov a do dovŕšenia dôchodkového veku Vám chýbajú najviac 2 roky. Suma dôchodku sa však zníži o 0,5% za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi do dôchodkového veku chýbajú.

Vdovský / vdovecký dôchodok – nárok vzniká v prípade úmrtia manžela / manželky, pokiaľ splnili podmienky na poberanie dôchodku alebo zomreli v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok – vznikne, ak poberané dôchodky nedosahujú sumu minimálneho dôchodku a odpracovali ste aspoň 30 rokov.

Vyrovnávací príplatok – nárok naň vznikne, ak je Vám súčasne vyplácaný slovenský aj český starobný dôchodok a rozdelenie ČSFR malo negatívny vplyv na Váš dôchodok.

Vianočný príspevok – tento príspevok získate, ak Vaše dôchodky neprevyšujú sumu 529,80 €. Výška vianočného príspevku je od 27,56 € do 87,25 € ktorá môže byť navýšená o jednorazové zvýšenie o sumu 12,74 €.

Ochranný limit na doplatky za lieky – vo výške 25 € za kalendárny štvrťrok.

Zľava na koncesionárskych poplatkoch – vo výške 50%, t.j. 2,32 €.

Príspevok na pohreb – vo výške 79,67 €.

Popri poberaní starobného dôchodku môžete pracovať a poberať mzdu a po ukončení práce môžete požiadať o zvýšenie dôchodku.

Ak sa nachádzate v hmotnej núdzi, máte tiež nárok na dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok či príspevok na bývanie.

Zároveň máte nárok aj na príspevky a zľavy, ktoré poskytovatelia služieb poskytujú na dobrovoľnom základe, napríklad lacnejšie cestovanie mestskou, železničnou a autobusovou dopravou, zvýhodnené relaxačné pobyty, vstupné na plaváreň, do kina, do divadla, či na športové podujatia, lacnejšie vedenie účtov v bankách či zľavnené poistky na autá.

Ak potrebujete pomôcť, obráťte sa na naše občianske združenie. Zavolajte, napíšte alebo príďte osobne!