Zmeny v procese priznania choroby z povolania


9313297_ml-1200x800

Zákon 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“) priniesol viaceré zmeny, ktoré sú platné s účinnosťou od 1.8.2014.

Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania uznáva na základe posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby a odborného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva špecializované pracovisko, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v:

  • špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, 
  • špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo 
  • v špecializačnom odbore dermatovenerológia.

Povinným podkladom k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom je odborné stanovisko z prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, ktoré vykoná príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Odborné stanovisko pri podozrení na chorobu z povolania vypracuje v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska. Ak ide o zložité prešetrenie, lehota sa predlžuje o ďalších 60 dní. Záver odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania príslušný orgán verejného zdravotníctva na požiadanie poskytne posudzovanej osobe a jej zamestnávateľovi.

Špecializované pracovisko vydá lekársky posudok o uznaní choroby z povolania do 30 dní od prijatia odborného stanoviska pri podozrení na chorobu z povolania od príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo od prijatia stanoviska k uznaniu choroby z povolania od regionálnej komisie na posudzovanie chorôb z povolania alebo celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania  zašle ho:

  1. posudzovanej osobe
  2. zamestnávateľovi
  3. príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
  4. Sociálnej poisťovni, útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia, útvaru sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo útvaru sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Deň vydania lekárskeho posudku je dňom uznania choroby z povolania.