Zdravie pri práci


Zdravie pri práci

Špecifické požiadavky na ochranu zdravia pri práci (tzn. ochranu pred chorobami z povolania) sú ustanovené pre problematiku hluku, vibrácií, chemických látok, karcinogénnych a mutagénnych látok, ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia a ďalších škodlivých faktorov pracovného prostredia.

V záujme prevencie chorôb z povolania je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a zabezpečiť aj vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Zamestnávateľ je povinný zaraďovať práce do kategórií podľa úrovne vplyvu existujúcich škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia (§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci povinne podliehajú zamestnanci a podnikajúce fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie. Tieto lekárske prehliadky sa vykonávajú pred zaradením zamestnanca do práce a opakovane v určenej periodicite. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa tiež vykonávajú, ak to vyžaduje osobitný právny predpis, napr. § 98 Zákonníka práce pri nočnej práci.

Špecifické požiadavky na zaistenie ochrany zdravia pri práci ustanovuje

  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • viacero nariadení vlády Slovenskej republiky a vyhlášok.

Právne predpisy na zaistenie zdravia pri práci sa nachádzajú v časti Legislatíva alebo na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.