Zamestnávatelia zabezpečujú lekárske prehliadky podľa rizika pri práci


shutterstock_280950482

Miera poškodenia zdravia pri výkone práce určuje spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti zo strany zamestnávateľa. Pracovné podmienky – ako možné príčiny všetkých následných zdravotných ťažkostí – je potrebné prehodnotiť u všetkých zamestnancov, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa nevykonávajú u všetkých.

“Vykonávajú sa najmä tam, kde je odôvodnený predpoklad poškodenia zdravia. Ide o rizikové práce, ktoré sú zaradené do kategórie 3 alebo 4, alebo tie, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžadujú osobitné predpisy. Napríklad nočné smeny, prácu vo výškach, na dráhe, v ozbrojených zložkách. Takisto to platí pre príslušníkov SBS alebo profesionálnych vodičov. Zákon určuje aj ďalšie prípady, kedy sa vykonávajú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci”

informovala TASR Martina Merková z Mediálneho odboru Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

O zdravotnej spôsobilosti na prácu rozhoduje vždy lekár vykonávajúci preventívnu prehliadku ku konkrétnemu pracovnému zaradeniu a takisto posudzuje zdravotnú spôsobilosť osoby na prácu. Záver prehliadky uvedie do posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu.

“Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia presne špecifikuje, aký lekár môže posudzovať zdravotnú spôsobilosť na prácu. Zamestnávateľom ukladá povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých svojich zamestnancov. Diferencuje však spôsob jeho zabezpečenia a to podľa miery zdravotného rizika vyplývajúceho z práce a pracovného prostredia”

povedala Merková.

“Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci najmä u zamestnancov v kategórii 1 alebo 2 sa nevykonávajú celoplošne. Celoplošne je potrebné odhaľovať potenciálne riziká vyplývajúce z práce, aby poškodenia zdravia z práce, prípadne choroby z povolania vôbec nevznikali”

doplnila Merková.

zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/zamestnavatelia-lekarske-prehliadky/105571-clanok.html