Škodlivé faktory vplývajúce na vznik choroby z povolania


Škodlivé faktory vplývajúce na vznik choroby z povolania

Pojem choroba z povolania vykladáme ako ochorenie, ktoré vzniká v príčinnej súvislosti s vykonávanou prácou v dôsledku nepriaznivého pôsobenia niekoľkých faktorov. V tomto článku vám priblížime niekoľko zásadných faktorov, ktoré vplývajú na vznik choroby z povolania.

1. prach

Prach sa nachádza na každom pracovisku, no sú pracoviská, na ktorých sa prach nachádza v oveľa väčších množstvách a to má negatívny vplyv na naše zdravie. Takými miestami sú napríklad: bane, zváračské pracoviská, tunely, stavby, pracoviská na spracovanie azbestu…Na týchto miestach sa vyskytuje veľké množstvo v prachu. Po dlhodobej práci v takomto prostredí sa vyskytujú zdravotné ťažkosti vyplývajúce z vykonávanej práce v danom prostredí. Najčastejšími ochoreniami v dôsledku práce v prašnom prostredí sú: chronická obštrukčná choroba pľúc, pneumokonióza (zaprášenie pľúc)…

2. hluk

Hluk je druhým z faktorov, ktoré sú najčastejšími príčinami vzniku choroby z povolania. Hluk je každý nepríjemný, nežiadúci, rušivý alebo škodlivý zvuk. Najčastejšie sa vyskytuje v baniach, drevospracujúcom priemyslepri brúsení, v strojárstve, stavebníctve, doprave… Okrem spomínaných odvetví, v ktorých sa hluk nachádza sú tu profesie, v ktorých by sme možno hluk ako príčinu vzniku choroby z povolania nehľadali. Jedným z aktuálne najčastejších zamestnaní, ktoré vykazujú veľké počty ľudí s problémom sluchu sú “call centrá”. V tejto profesii sú ľudia neustále vystavení nadmernému hluku v slúchadlách a subjektívne pociťujú zhoršovanie sluchu.

3.chemikálie

Špeciálne závažným faktorom spôsobujúcim chorobu z povolania sú chemikálie. Mnohé profesie si vyžadujú prítomnosť zamestnancov v prostredí, v ktorom sa nachádzajú chemické látky, či už v menšej alebo vysokej koncentrácii. Takými profesiami sú napríklad: laboratóriá, tlačiarne, garáže, autoservisy, sklárstvo, oceliarne, rudné bane, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, chemické čistiarne…V laboratóriách a tlačiarňach sa najčastejšie vyskytujú organické rozpúšťadlá, ktoré spôsobujú ospalosť a cefalea (bolesť hlavy). V garážach a autoservisoch je častý výskyt oxidu uhoľnatého, čo je príčinou závratov a nauzea (pocit nevoľnosti, ktorý je spojený so zvýšenou tvorbou slín, slabosťou, odporom k jedlu či až mdlobou, a ktorý často predchádza vracaniu). V ostatných prípadoch sa na pracovisku vyskytuje koncentrácia napr.: mangánu (oceliarne, rudné bane), nitroglycerín (farmaceutický priemysel, výroba výbušnín), pesticídy (poľnohospodárstvo) alebo arzén (pri spaľovaní uhlia).

4. dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín

V súčasnosti najčastejším faktorom spôsobujúcim chorobu z povolania je: nadmerné, jednostranné a dlhodobé zaťaženie končatín. Tomu sú vystavení najmä ľudia pracujúci v baniach, poľnohospodárstve, ale aj ako murári, maliari, bagristi, žeriavnici, šičky, práce s počítačom, v automobilovom priemysle a iné…Pri dlhodobom vykonávaní takto namáhavých prác sa prejavujú ťažkosti šliach, svalov, svalových úponov, kĺbov a i. Tie sú častokrát sprevádzané bolesťami, či už ponámahovými alebo aj pokojovými a obmedzenou pohyblivosťou končatín.

Ak ste vystavení minimálne jednému zo spomínaných faktorov, ktoré sú najčastejšími príčinami vzniku choroby z povolania a pociťujete zhoršenie zdravotného stavu v ich dôsledku, môžete sa obrátiť na nás pomocou našej poradne alebo telefonicky (0944 916 238) a poradíme vám ako postupovať pri riešení problému.