Naozaj klesá počet chorôb z povolania?!


Naozaj klesá počet chorôb z povolania

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo štatistickú publikáciu „Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2012“. Táto publikácia mapuje vývoj počtu chorôb z povolania od roku 2001 až po rok 2012.

Celkovo bolo v minulom roku hlásených 344 prípadov chorôb z povolania, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje pokles o 9%. Zo zozbieraných a spracovaných údajov zároveň vyplýva, že ide o historicky najnižší počet hlásených chorôb z povolania. Tento pokles počtu hlásených chorôb z povolania nesúvisí len, ako sa najčastejšie uvádza, s prevenciou a zvyšovaním úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale podieľajú sa na ňom aj iné faktory, s ktorými sa v praxi naše združenie stretáva: 

  • V štatistických ukazovateľoch sa výrazne odzrkadľuje pokles zamestnanosti v odvetviach, v ktorých bol výskyt chorôb z povolania kedysi najvyšší. Ide predovšetkým o strojársky, hutnícky priemysel či baníctvo. 
  • Ďalším faktorom je nevedomosť o chorobe z povolania alebo jej zámena s bežným ochorením, nakoľko prevláda názor, že pri menej náročných povolaniach sa choroba z povolania nevyskytuje, alebo sa vyskytuje menej. Opak je pravdou – aj pri „pohodlnejších“ zamestnaniach  dochádza k jednostrannému a dlhodobému zaťaženiu či už v stoji alebo sede. 
  • Pokles počtu hlásených chorôb z povolania ovplyvňuje aj strach zo straty zamestnania, nakoľko v prípade priznania choroby z povolania vzniká oznamovacia povinnosť voči zamestnávateľovi. Ten je následne povinný preradiť zamestnanca na inú vhodnú prácu. Ak však žiadna práca vzhľadom na kvalifikáciu a schopnosti nie je vhodná, prichádza do úvahy iba výpoveď. 
  • Zisťovanie choroby z povolania podlieha náročnému procesu. Jednak je potrebné stanoviť diagnózu a skúmať pracovné podmienky, v ktorých zamestnanec získal chorobu z povolania. No v priebehu riešenia choroby z povolania sa stretávame aj s mnohými právnymi prekážkami, ktoré brzdia získanie odškodného, na ktoré má poškodený nárok. Mnoho ľudí má však strach zo súdneho sporu, vystúpením pred súdom a prináša im to stres, ktorému sa radšej vyhnú neriešením problému. 
  • V neposlednom rade znižujú štatistiku živnostníci, u ktorých nie je možné odškodnenie choroby z povolania, pretože nie sú do osobného rozsahu úrazového poistenia vôbec zahrnutí. Nakoľko v súčasnosti počet živnostníkov neustále rastie, či už z dôvodu rozhodnutia spoliehať sa pri získavaní príjmu len na seba, alebo z donútenia odísť zo zamestnaneckého pomeru a pracovať pre zamestnávateľa externe, klesá záujem o prácu ako zamestnanec a teda aj počet chorôb z povolania. 

Všetky hore spomínané faktory skresľujú štatistiku počtu chorôb z povolania.

Súvisiace články

SZCO a choroba z ovolania

SZČO a choroba z povolania

Každý by chcel mať čo najvyšší príjem. Živnostníci majú vyšší čistý príjem najmä vďaka tomu, že zaplatia na odvodoch výrazne ...

Čítať ďalej
hodnota bodu pre rok 2014

Hodnota bodu pre rok 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo dňa 14. mája 2014 opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a  za sťaženie spoločenského uplatnenia ...

Čítať ďalej
Syndróm krapálneho tunela

Syndróm karpálneho tunela

Pociťujete mravčenie na rukách? Často Vám tŕpnu ruky a máte bolesti? Môžete mať syndróm karpálneho tunela. Hovoríme o jednej z ...

Čítať ďalej