Naozaj klesá počet chorôb z povolania?!


Naozaj klesá počet chorôb z povolania

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo štatistickú publikáciu „Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2012“. Táto publikácia mapuje vývoj počtu chorôb z povolania od roku 2001 až po rok 2012.

Celkovo bolo v minulom roku hlásených 344 prípadov chorôb z povolania, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje pokles o 9%. Zo zozbieraných a spracovaných údajov zároveň vyplýva, že ide o historicky najnižší počet hlásených chorôb z povolania. Tento pokles počtu hlásených chorôb z povolania nesúvisí len, ako sa najčastejšie uvádza, s prevenciou a zvyšovaním úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale podieľajú sa na ňom aj iné faktory, s ktorými sa v praxi naše združenie stretáva: 

  • V štatistických ukazovateľoch sa výrazne odzrkadľuje pokles zamestnanosti v odvetviach, v ktorých bol výskyt chorôb z povolania kedysi najvyšší. Ide predovšetkým o strojársky, hutnícky priemysel či baníctvo. 
  • Ďalším faktorom je nevedomosť o chorobe z povolania alebo jej zámena s bežným ochorením, nakoľko prevláda názor, že pri menej náročných povolaniach sa choroba z povolania nevyskytuje, alebo sa vyskytuje menej. Opak je pravdou – aj pri „pohodlnejších“ zamestnaniach  dochádza k jednostrannému a dlhodobému zaťaženiu či už v stoji alebo sede. 
  • Pokles počtu hlásených chorôb z povolania ovplyvňuje aj strach zo straty zamestnania, nakoľko v prípade priznania choroby z povolania vzniká oznamovacia povinnosť voči zamestnávateľovi. Ten je následne povinný preradiť zamestnanca na inú vhodnú prácu. Ak však žiadna práca vzhľadom na kvalifikáciu a schopnosti nie je vhodná, prichádza do úvahy iba výpoveď. 
  • Zisťovanie choroby z povolania podlieha náročnému procesu. Jednak je potrebné stanoviť diagnózu a skúmať pracovné podmienky, v ktorých zamestnanec získal chorobu z povolania. No v priebehu riešenia choroby z povolania sa stretávame aj s mnohými právnymi prekážkami, ktoré brzdia získanie odškodného, na ktoré má poškodený nárok. Mnoho ľudí má však strach zo súdneho sporu, vystúpením pred súdom a prináša im to stres, ktorému sa radšej vyhnú neriešením problému. 
  • V neposlednom rade znižujú štatistiku živnostníci, u ktorých nie je možné odškodnenie choroby z povolania, pretože nie sú do osobného rozsahu úrazového poistenia vôbec zahrnutí. Nakoľko v súčasnosti počet živnostníkov neustále rastie, či už z dôvodu rozhodnutia spoliehať sa pri získavaní príjmu len na seba, alebo z donútenia odísť zo zamestnaneckého pomeru a pracovať pre zamestnávateľa externe, klesá záujem o prácu ako zamestnanec a teda aj počet chorôb z povolania. 

Všetky hore spomínané faktory skresľujú štatistiku počtu chorôb z povolania.

Súvisiace články

Nesprávne určenie hodnoty

Nesprávne určenie hodnoty bodu

Bola vám v minulosti priznaná choroba z povolania a Váš zdravotný stav sa zhoršil? Ak Vám zhoršenie zdravotného stavu potvrdila ...

Čítať ďalej
SZCO a choroba z ovolania

SZČO a choroba z povolania

Každý by chcel mať čo najvyšší príjem. Živnostníci majú vyšší čistý príjem najmä vďaka tomu, že zaplatia na odvodoch výrazne ...

Čítať ďalej
Mate chorobu z povolania?

Nedostatočné odškodnenie za chorobu z povolania

Pani Mária (48 r.) pracovala ako operátorka výroby na výrobnej linke, kde spracúvala produkty do áut. Pri tejto práci bola vystavená ...

Čítať ďalej