Definícia choroby z povolania


profesie

Každá profesia so sebou prináša riziko vzniku určitej choroby z povolania, ktorá Vám sťažuje alebo znemožňuje výkon Vašej práce. Najväčší podiel ľudí trpiacich chorobou z povolania sa z profesijného hľadiska vyskytuje v oblasti priemyselnej výroby.

Dôvodom je namáhavá práca, v ktorej sú zamestnanci vystavení rizikovým faktorom ako dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín, prach, hluk či chemikálie. Okrem oblasti priemyslu sa však objavujú ďalšie, kde by sme výskyt choroby z povolania ani nehľadali. Nezáleží na tom či ste operátor výroby, robotník, zvárač či pilčík, aj Vy možno patríte k zamestnancom, u ktorých sa môže rozvinúť trvalé profesionálne poškodenie zdravia – choroba z povolania.

Je nevyhnutné mať na zreteli, že za chorobu z povolania je možné považovať len také poškodenie zdravia, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s plnením pracovných úloh. Ak začínate pociťovať zhoršenie Vášho zdravotného stavu a vyplýva to z Vašej profesie, nepodceňujte túto skutočnosť!

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že diagnostikovanie choroby z povolania je celkom jednoduché. Opak je však pravdou. Zisťovanie choroby z povolania podlieha náročnému procesu stanovenia diagnózy a skúmaniu pracovných podmienok. Z tohto dôvodu aj malá chyba počas konania či už zo strany poškodeného alebo zo strany rozhodujúceho orgánu v procese priznávania choroby z povolania alebo pri získavaní odškodného, dokáže človeka pripraviť o sociálne dávky, na ktoré by mal nárok. Zhoršenie zdravotného stavu vedie vo väčšine prípadoch k ukončeniu pracovného pomeru a k dlhodobej liečbe, s ktorou sú spojené výdavky na lieky a iné liečebné úkony, preto je nevyhnutné včasné diagnostikovanie choroby z povolania a uplatnenie nárokov, ktoré všetky vyššie uvedené náklady vykompenzujú. Preto Vám odporúčame, ak sa u Vás prejavujú príznaky choroby z povolania, začnite riešiť tento problém čo najskôr a požiadajte nás o pomoc!

Praxou je, že rozhodujúce orgány sa snažia preniesť bremeno zodpovednosti na poistenca, ktorý často krát ani nevie, aké sú zákonné podmienky pre priznanie tej ktorej dávky, nakoľko zákon o sociálnom poistení patrí k najčastejšie novelizovaným.