Dávky úrazového poistenia


davky-urazoveho-poistenia-pr-clanok

V zmysle zákona o sociálnom poistení má poškodený z úrazového poistenia nárok na viacero úrazových dávok. Zaraďujeme medzi ne úrazový príplatok, úrazovú rentu, jednorázové vyrovnanie, pozostalostnú úrazovú rentu, jednorázové odškodnenie, pracovnú rehabilitáciu a rehabilitačné, rekvalifikáciu a rekvalifikačné, náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhradu nákladov spojených s liečením a napokon náhradu nákladov spojených s pohrebom. V nasledujúcich riadkoch si v jednoduchých bodoch predstavíme niekoľko zo spomenutých dávok.

ÚRAZOVÝ PRÍPLATOK

 • Zamestnanec zamestnávateľa, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má nárok na úrazový príplatok od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Podmienkou však je, aby mal nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia.
 • Úrazový príplatok sa poskytuje za dni.
 • Suma úrazového príplatku je 55% denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti. Od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania je suma úrazového príplatku 25% denného vymeriavacieho základu.

ÚRAZOVÁ RENTA

 • Poškodenému vzniká nárok na úrazovú rentu, ak má v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Poškodenému nárok na výplatu úrazovej renty nevznikne v období, počas ktorého má nárok na úrazový príplatok, a tiež v období, počas ktorého má nárok na rehabilitačné alebo rekvalifikačné.
 • Suma úrazovej renty sa určuje ako súčin 30,4167-násobku sumy zodpovedajúcej 80% denného vymeriavacieho základu poškodeného a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.
 • V prípade, že sa poškodenému vypláca invalidný dôchodok, suma úrazovej renty sa zníži o sumu tohto dôchodku. Takto znížená suma úrazovej renty sa bude vyplácať aj vtedy, ak nárok na výplatu dôchodkovej dávky zanikol.
 • Ak u poškodeného došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti z dôvodu toho istého pracovného úrazu alebo tej istej choroby z povolania, doterajšia suma úrazovej renty sa upraví v pomere novej percentuálnej miery poklesu pracovnej schopnosti k doterajšej percentuálnej miere poklesu pracovnej schopnosti odo dňa zmeny poklesu pracovnej schopnosti.
 • Ak dôjde k súčasnému splneniu podmienok nároku na výplatu viacerých úrazových rent z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, vyplácať sa bude iba jedna úrazová renta, a to tá, ktorej suma je vyššia alebo najvyššia.
 • Nárok na výplatu úrazovej renty zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku.

JEDNORÁZOVÉ VYROVNANIE

 • Poškodenému vznikne nárok na jednorázové vyrovnanie, ak:
 1. má v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pokles pracovnej schopnosti najmenej 10% a najviac 40%,
 2. mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10%, alebo
 3. mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10%.
 • Suma jednorázového vyrovnania sa určí ako súčin 365-násobku denného vymeriavacieho základu a koeficientu určeného ako podiel čísla zodpovedajúceho percentuálnemu poklesu pracovnej schopnosti a čísla 100.

NÁHRADA ZA BOLESŤ

 • Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo, na základe lekárskeho posudku a jej účelom je kompenzovať bolesť, ako ujmu spôsobenú poškodením zdravia v dôsledku choroby z povolania alebo pracovného úrazu.
 • Sadzby bodového hodnotenia za bolesť sú ustanovené v prílohe zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.
 • Pri určovaní výšky náhrady za bolesť sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť ohodnotila v lekárskom posudku.
 • Výška náhrady za bolesť sa určuje sumou 2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor.

NÁHRADA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA

 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia je jednorázovou dávkou úrazového poistenia, ktorá sa poskytuje na základe lekárskeho posudku. Jej účelom je poškodenému kompenzovať ujmu spôsobenú stavom, ktorý súvisí s poškodením zdravia, ktoré má nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.
 • Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia sú ustanovené v prílohe zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.
 • Počet bodov, ktorým sa ohodnotilo sťaženie spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku, je určujúcim faktorom pri určovaní výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.
 • Výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje rovnakým postupom, ako výška náhrady za bolesť.
 • V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity, môže súd náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50%.

Zaujal Vás tento článok? Neviete sa domôcť výplaty niektorej z uvedených dávok? Neváhajte nás preto kontaktovať telefonicky (0944 916 238), mailom (ligaprotibezpraviu@gmail.com), prostredníctvom online chatu alebo osobne (každý utorok a štvrtok od 8:30 do 16:30 na Grösslingovej ul. 4 v Bratislave v našej poradni).


Zdroj: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
           Zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia
           http://www.socpoist.sk/urazove-poistenie-dug/48009s